Hisenda i Model Econòmic

El Consell analitza la situació actual de la implantació de l'administració electrònica en la Generalitat i ens locals

07/02/2020
- Es preveu la creació d'una nova plataforma d'administració electrònica, més moderna i genèrica per a tots els procediments
- La nova plataforma agilitzarà la tramitació administrativa i millorarà el servei a la ciutadania
- Es preveu la creació d'una nova plataforma d'administració electrònica, més moderna i genèrica per a tots els procediments
- La nova plataforma agilitzarà la tramitació administrativa i millorarà el servei a la ciutadaniaEl Ple del Consell ha analitzat el Pla d'acció en administració electrònica de la Generalitat i entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el qual s'analitza la situació actual de la implantació de l'administració electrònica i s'estableixen una sèrie d'accions coordinades per a agilitzar i fer efectiu el total desplegament d'aquesta, de manera que es millore el servei a la ciutadania.

Aquest pla respon a un dels objectius que es va fixar el Consell en el Seminari de Govern d'Estiu 2019, que va tindre lloc el mes de juliol passat a Montanejos.

Tal com es recull en el conveni marc en matèria d'administració electrònica establit el juny de 2018 entre la Generalitat, les diputacions provincials de València, Alacant i Castelló i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, "assolir l'administració electrònica és un repte per a cada administració de la Comunitat Valenciana".

"Per a fer-ho ?contínua el conveni?, i sense perjudici de l'autonomia de les respectives organitzacions i les competències i atribucions d'aquestes, és necessari col·laborar en una comunitat i xarxa d'administracions electròniques. Això permetrà maximitzar els recursos disponibles i assolir els objectius que la legislació imposa i que la ciutadania requereix en un context social, econòmic i tecnològic tan complex i canviant".

Per a fer efectiva aquesta administració electrònica s'ha dissenyat aquest pla d'acció que, a més, proposa un pla de dinamització de l'administració electrònica per a la Generalitat; millores sobre l'actual gestor únic de continguts (GUC) i posada en marxa de procediment genèric; la creació d'una comissió interdepartamental per a la modernització de l'administració pública; millores en la plataforma actual d'administració electrònica; un sistema global d'informació administrativa, i una nova plataforma d'administració electrònica.

Així mateix, en l'àmbit local es proposa un pla de dinamització de l'administració electrònica per a entitats locals, així com la millora de la interoperabilitat entre els sistemes i dels aspectes de seguretat.

Eixos d'actuació

El Pla d'acció presenta els resultats de l'anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) que s'ha realitzat en l'àmbit intern de l'Administració, així com l'anàlisi externa de la situació de la Comunitat Valenciana en comparació amb altres comunitats autònomes que s'han pres com a referència.

El Pla estableix tres grans eixos d'actuació: les persones (empleats públics i ciutadania), els processos (cap a la ciutadania i interns) i les eines (de tramitació i de gestió).

Quant al primer eix, el Pla fa diverses recomanacions referides a la capacitació i la motivació del personal al servei de l'Administració per a formar-los en les noves eines electròniques.

Així, considera imprescindible la posada en marxa d'un pla de dinamització de l'administració electrònica per a la Generalitat, en el qual els centres oficials de formació d'empleats públics dels diversos sectors dissenyen i apliquen un pla de xoc en administració electrònica, dirigit al personal funcionari en les seues ofertes anuals.

Respecte al segon eix d'actuació, el dels processos, s'estableix crear un catàleg de procediments i una reenginyeria d'aquests, la qual cosa suposa optimitzar-los i modernitzar-los.

Es proposa millorar l'actual gestor únic de continguts (GUC) i la posada en marxa d'un procediment genèric que facilite la tramitació administrativa, i la creació de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització de l'Administració Pública a fi de liderar l'optimització i la modernització de tots aquests processos.

Disseny de noves eines

S'estima necessària la creació d'una nova comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Publica, amb l'objectiu de potenciar el treball en equip dels òrgans directius amb competències decisòries i executives directes en matèria de modernització i qualitat dels serveis públics, noves tecnologies, programació i gestió de la despesa pública, funció pública i innovació.

Des d'aquesta tasca conjunta i de consens, correspondrà a la Comissió orientar, impulsar i supervisar el disseny i el desenvolupament de la política de la Generalitat en matèria de modernització, gestió del coneixement i qualitat dels serveis públics.

Es desenvoluparan i implementaran models de tramitació genèrics i comuns, que s'oferiran a través d'una nova plataforma de tramitació i que garantiran la tramitació electrònica de qualsevol procediment catalogat.

Finalment, quant a l'eix de les eines, el Pla recull la necessitat de treballar en el disseny de noves eines i millorar les que ja hi ha, i insisteix de manera especial en la interoperabilitat, és a dir que les eines estiguen integrades i es comuniquen entre si, i en la seguretat, davant de les amenaces creixents que es deriven de l'ús diari de les tecnologies.

Nova plataforma

A llarg termini, el Pla preveu la creació d'una nova plataforma d'administració electrònica, considerant que l'actual arquitectura per a la gestió de l'administració electrònica és complexa i inclou diversos mòduls, com ara tramitadors distints amb les respectives peculiaritats, un sistema de tramitació ciutadà, diversos sistemes de gestió de formularis, etc.

Per a poder integrar tota aquesta arquitectura s'han desenvolupat diversos components tecnològics que permeten que el model funcione d'una manera raonable, però amb poca eficiència, a la qual cosa cal afegir un problema clar d'obsolescència tecnològica que no permet avançar com es desitjaria.

Per això, i de manera paral·lela a portar accions a curt i mitjà termini per a continuar millorant la plataforma actual, es fa necessari disposar d'una nova plataforma més moderna, integrada i escalable, que permeta incorporar nous procediments, plantilles, formularis, regles de negoci, etc., d'una manera molt més àgil i amb menys cost.

Aquesta nova plataforma ha de permetre, entre altres coses, crear els documents electrònics administratius, incloent-hi la construcció de document 'acreditatiu' de dades bàsiques de l'expedient; crear el mateix expedient electrònic, i la conservació i l'arxivament dels expedients electrònics basant-se en l'aplicació de la política de gestió de documents electrònics i de la sèrie documental en què estiga inclòs.

Al mateix temps, s'ha d'abordar la possibilitat de disposar d'una eina bàsica de gestió d'expedients. Es tracta d'una eina de gestió administrativa que integre tots els components d'administració electrònica i que puga servir de base per a qualsevol procediment sense aplicació interna de gestió, escalable i modular.

Finalment, cal destacar la creació d'un comité de seguiment del Pla format per personal de la Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització; la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, i la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que prepararà un report quadrimestral i informarà de la marxa general de les accions previstes en aquest pla.

Talls de veu relacionats

- Declaracions de la portaveu del Consell, Mónica Oltra