Presidència

El Consell aprova el Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal

17/06/2022
  • La Generalitat aportarà al Fons de Cooperació Municipal 40 milions d’euros; la Diputació d’Alacant, 13.457.645 euros; la de Castelló, 6.063.840 euros, i la de València, 20.478.515 euros
  • El pla preveu, en el marc de la Llei reguladora del Fons de Cooperació Municipal, la participació de les diputacions provincials com una necessitat bàsica 

El Ple del Consell ha aprovat el Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal, que té com a objectiu fixar un sistema estable i permanent de finançament, per part de la Generalitat i les diputacions provincials, dels municipis i entitats locals menors que presten serveis públics essencials, amb la finalitat de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania. 

El Consell, com a òrgan de coordinació, té l’obligació d’aprovar aquest pla durant el primer semestre de cada exercici, amb la participació de la comissió de col·laboració i coordinació, òrgan encarregat de l’execució i seguiment del Fons de Cooperació Municipal. 

El pla estableix les quanties globals que ha d’aportar la Generalitat i cada diputació provincial al Fons de Cooperació Municipal per a l’exercici 2023, que seran de 40 milions d’euros en el cas de la Generalitat; 13.457.645 euros, per part de la Diputació d’Alacant; 6.063.840 euros, de la Diputació de Castelló, i 20.478.515 euros, de la Diputació de València. 

Per a l’elaboració del pla s’ha dut a terme una anàlisi de la situació de finançament dels municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, i s’han fixat els objectius i les prioritats estratègiques, així com les quanties globals que ha d’aportar la Generalitat i cada diputació provincial. 

Així mateix, es preveu, en el marc de la Llei reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, la participació de les diputacions provincials com una necessitat bàsica per al desenvolupament d’aquest fons i perquè el sistema de finançament local gaudisca d’estabilitat i de les màximes garanties. 

L’assignació dels recursos econòmics que corresponguen a cada entitat beneficiària s’efectua mitjançant criteris objectius. Es destinarà una quantitat fixa per cadascun dels municipis i les entitats locals menors, i l’import restant del fons es distribuirà en funció del nombre d’habitants de cada entitat beneficiària, d’acord amb les xifres de població oficials. 

Així mateix, s’establirà un import mínim anual d’assignació del fons per a tots els municipis i entitats locals menors, amb la finalitat de garantir l’accés a una quantitat de base que permeta el desenvolupament dels pobles amb més dificultats a conseqüència de factors com el despoblament. Aquesta assignació serà de 10.000 euros per a cada entitat beneficiària en l’exercici 2023.

Fons de Cooperació Municipal 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana recull la creació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana per a potenciar l’autonomia local, sota el principi de subsidiarietat, i del qual són beneficiaris tots els municipis valencians. 

Per mitjà d’aquest fons es financen serveis, infraestructures i equipaments bàsics dels municipis de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, són essencials les diputacions provincials com a administracions que han de garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals i assegurar una prestació integral i adequada dels serveis de competència municipal en tot el territori provincial. 

La Generalitat i l’Administració provincial tenen, per tant, com a objectiu comú, aconseguir una prestació integral i adequada d’aquests serveis, per mitjà d’una assistència econòmica i un finançament adequat que permeta potenciar l’autonomia local. Per a fer-ho, és necessari que les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València, així com la Generalitat, doten el Fons de Cooperació Municipal de suficient consignació econòmica. 

La participació de les diputacions provincials, inicialment, es duia a terme per mitjà de l’acord d’adhesió voluntària a aquest fons, però s’han produït disfuncionalitats que han provocat que els municipis reben finançament bàsic diferent en funció de la província a la qual pertanyen. 

Tot això ha fet necessari garantir, mitjançant rang de llei, que el sistema de finançament local gaudisca d’estabilitat i de les màximes garanties de permanència per als municipis i entitats locals menors.