Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova convenis amb les universitats públiques per a la realització de doctorats en col·laboració amb empreses

06/08/2021
-L'objectiu és la transferència de coneixements entre el món acadèmic i l'empresarial
- L'objectiu és la transferència de coneixements entre el món acadèmic i l'empresarial


El Ple del Consell ha aprovat els convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les universitats públiques valencianes per a la realització de tesis doctorals en col·laboració amb empreses durant l'exercici 2021.

La Conselleria d'Innovació, Universitats Ciència i Societat Digital, amb la signatura d'aquests convenis, dota amb 200.000 euros la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la Universitat Jaume I de Castelló, amb la finalitat de contribuir a la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana mitjançant la promoció de fórmules de col·laboració efectiva i de transferència de coneixements entre el món acadèmic i el món empresarial.

Per a això, aquest programa de doctorat en empreses, en el qual s'executen projectes d'investigació en col·laboració entre la universitat i les empreses, aconsegueix una formació doctoral innovadora, ja que s'integren en el programa formatiu aspectes de caràcter multidisciplinari i habilitats de l'entorn empresarial i proporciona als doctors noves eixides professionals.

El conveni preveu tres eixos d'actuació. El primer és l'incentiu a la contractació de doctorands perquè realitzen les seues tesis, vinculades a l'acompliment d'un projecte d'R+D+I, a través de la col·laboració efectiva entre la universitat i l'empresa.

En segon lloc, el suport als grups d'investigació de les universitats que desenvolupen un projecte d'investigació en col·laboració directa amb una empresa i, finalment, les despeses de suport als doctorands i a les universitats per a incrementar l'abast del programa.

Les despeses susceptibles de subvenció són les derivades de la contractació de doctorands, l'adquisició d'equipament per a fomentar la cooperació empresa-universitat, les taxes acadèmiques dels ensenyaments de doctorat, les despeses per la participació del doctorand en accions formatives, les estades a Espanya o a l'estranger i altres estrictament necessàries i imprescindibles per a la implementació del programa d'actuacions.

Les ajudes concedides seran compatibles amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o privada.