Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova un conveni amb la Universitat de València per a la realització de doctorats en col·laboració amb empreses

10/09/2021
- Es destinaran 200.000 euros per a la transferència de coneixements entre el món acadèmic i l'empresarial
- Se destinarán 200.000 euros para la transferencia de conocimientos entre el mundo académico y el empresarial


El Ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat de València (UV) per a la realització de tesis doctorals en col·laboració amb empreses, durant l'exercici 2021.

Amb la signatura d'aquests convenis, la Conselleria d'Innovació, Universitats Ciència i Societat Digital dota amb 200.000 euros la UV a fi de contribuir a la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana promovent fórmules de col·laboració efectiva i de transferència de coneixements entre el món acadèmic i el món empresarial.

Per a dur-ho a terme, aquest programa de doctorat en empreses, en el qual s'executen projectes d'investigació en col·laboració entre la Universitat i les empreses, assoleix una formació doctoral innovadora en integrar-se en el programa formatiu aspectes de caràcter multidisciplinari i habilitats de l'entorn empresarial, amb la qual cosa es proporciona als doctors noves eixides professionals.

El conveni preveu tres eixos d'actuació: el primer dels quals és l'incentiu a la contractació de doctorands perquè facen les seues tesis, vinculades a l'exercici d'un projecte d'R+D+I, mitjançant la col·laboració efectiva entre la Universitat i l'empresa.

En segon lloc, el suport als grups d'investigació de les universitats que desenvolupen un projecte d'investigació en col·laboració directa amb una empresa i, finalment, les despeses de suport als doctorands i a les universitats per a incrementar l'abast del programa.

Les despeses susceptibles de subvenció són les que es deriven de la contractació de doctorands, l'adquisició d'equipament per a fomentar la cooperació empresa-Universitat, les taxes acadèmiques dels ensenyaments de doctorat, les despeses per la participació del doctorand en accions formatives, les estades a Espanya o a l'estranger, així com altres estrictament necessàries i imprescindibles per a la implementació del programa d'actuacions.

Les ajudes concedides seran compatibles amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o privada.