Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell disminueix un 5 % les taxes en els estudis de grau amb experimentalitat i de màsters universitaris habilitants

08/10/2021
- Aquesta reducció contribueix a eliminar les desigualtats socials que dificulten obtindre una formació universitària
- Aquesta reducció contribueix a eliminar les desigualtats socials que dificulten obtindre una formació universitària


El Ple del Consell ha aprovat la disminució d'un 5 % en l'import per crèdit de les taxes corresponents a les primeres matrícules dels tres primers nivells d'experimentalitat dels ensenyaments de grau i de tots els nivells d'experimentalitat dels estudis de màsters habilitants.

Des de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital s'han fixat les taxes que cal satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2021-2022.

Dins dels límits assenyalats per la Conferència General de Polítiques Universitàries, es prorroguen les mateixes condicions acordades per al curs 2020-2021 per als preus màxims dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de grau en segones i successives matrícules.

També es mantenen per als estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de màsters no habilitants i vinculats i per als estudis dels títols oficials de grau i de màster, en primeres i successives matrícules per als estudiants que no pertanyen a la Unió Europea.

La reducció del 5 % de les taxes universitàries, juntament amb un ampli programa de beques i ajudes universitàries, contribueix a eliminar les desigualtats socials que dificulten obtindre una formació universitària. Aquests són dos dels eixos del Pla de millora del Sistema Universitari Valencià perquè cap estudiant deixe la Universitat per motius econòmics.

A més, s'estableixen diverses exempcions i bonificacions a l'alumnat que reba beques a l'estudi d'altres administracions, els qui obtinguen matrícula d'honor, els membres de famílies nombroses, les víctimes de terrorisme, les víctimes d'actes de violència sobre la dona, així com els alumnes amb diversitat funcional igual o superior al 33 %.