Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova un conveni que estableix la subvenció per a la regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar

05/08/2022
  • La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica signarà un conveni amb l'Ajuntament de València
  • La subvenció per a l'exercici 2022 per part de la Generalitat ascendeix a 432.537 euros

El Consell ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de València per a la gestió de l'actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2022.

L'actuació comprén les obres d'edificació de 18 habitatges, amb qualificació energètica mínima tipus ‘B’, en substitució d'uns altres prèviament demolits.

A causa de l'elevat estat de deterioració en què es troben els habitatges, l'actuació comprén les obres de demolició dels edificis, construcció dels nous habitatges i de reurbanització necessàries, així com l'execució d'un programa de reallotjament i la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l'equip tècnic.

També s'han programat actuacions dirigides a la rehabilitació de 602 habitatges i s'han executat obres de recuperació d'elements estructurals de l'edifici, accessibilitat, adequació d'elements comuns i habitabilitat dels habitatges, sense que aquestes actuacions suposen canvi de titularitat dels immobles afectats.

La subvenció, per import de 3.042.518 euros, es realitzarà amb càrrec al capítol 7 del programa pressupostari de la Generalitat ‘Habitatge i regeneració urbana’, línia ARRU Cabanyal-València Conveni Ministeri de Foment 13-16 i la seua pròrroga 2017, de l'exercici 2022 amb un import de 432.537 euros, quant a l'aportació de la Generalitat; i a la incorporació de romanents de fons finalistes procedents del Ministeri per import de 2.609.980 euros.

El conveni tindrà efecte des de la data de la seua signatura i estarà vigent fins al 31 de desembre d'enguany. No obstant això, podran ser finançades les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2022 i totes aquelles que hagen pogut certificar-se amb càrrec a convenis vigents d'exercicis anteriors.