Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova el Reglament d’organització i funcionament dels centres superiors d’ensenyaments artístics per a regular-ne l’autonomia pedagògica

05/08/2022
  • La Comunitat Valenciana esdevé la primera autonomia amb aquesta mena de reglament
  • L’ISEACV aglutina 13 centres públics d’ensenyaments superiors en els àmbits de la música, la dansa, el disseny, la ceràmica i l’art dramàtic

El Ple del Consell ha aprovat el Reglament d’organització i funcionament dels centres superiors d’ensenyaments artístics integrats en l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), que els permet regular l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió en la impartició de graus superiors i títols de màster en ensenyaments artístics. 

La Comunitat Valenciana esdevé, així, la primera autonomia que regula aquests estudis superiors.

Des que es va crear en 2007, l’ISEACV s’ha regulat mitjançant l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 1992. Després de transcórrer 15 anys, el Consell ha aprovat aquest reglament que regula l’organització i el funcionament dels centres que integren l’ISEACV, considerats ara centres d’ensenyaments superiors i dependents de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Després de la publicació del Reglament en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV), des de la direcció de l’ISEACV s’organitzarà un grup de treball amb sindicats docents, professorat, estudiantat i personal d’administració i serveis per a elaborar l’ordre de desenvolupament d’aquest reglament.

La Comunitat Valenciana és la primera comunitat autònoma que estableix un reglament específic per als ensenyaments artístics superiors, a més de ser també l’única comunitat autònoma que té 13 centres públics que aglutinen àmbits artístics de música, dansa, disseny, ceràmica i art dramàtic, i l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics.

Projecte pedagògic

Aquest reglament té per finalitat dotar els centres adscrits a l’ISEACV d’un marc comú que els permeta regular l’autonomia, tant pedagògica com organitzativa i de gestió, que es concretarà en l’elaboració, l’aprovació i l’execució del projecte pedagògic; la programació general anual; el projecte de gestió de recursos humans i materials; el projecte de gestió econòmica; les normes d’organització i funcionament del centre; la memòria final de curs; el pla de comunicació i projecció; el sistema d’assegurament intern de qualitat; el pla d’igualtat, i el pla de normalització lingüística.

Igualment, estableix les bases de la investigació en els ensenyaments artístics superiors i de la transferència de coneixement, fomentant la investigació, el desenvolupament científic i la innovació tecnològica, tant de l’alumnat com del professorat, amb la finalitat de fomentar la qualitat i la competitivitat internacional de la investigació desenvolupada pels centres que imparteixen en el territori valencià els ensenyaments artístics superiors.

A més, es preveu la regulació de pràctiques internes i externes o la participació de l’alumnat en programes addicionals de perfeccionament.

Cal destacar també la importància del sistema d’assegurament intern de la qualitat dels estudis, el professorat i els centres per a impartir una docència d’excel·lència, que serà sotmesa a l’avaluació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), a més de comptar amb sistemes interns d’avaluació periòdica que seran aprovats pel Consell de Direcció de l’ISEACV.

El nou reglament també determina la composició i les característiques dels òrgans col·legiats dels centres. Així doncs, el consell és l’òrgan de participació del personal docent i investigador, l’alumnat i el personal d’administració i serveis; el claustre és l’òrgan de participació del professorat al centre, integrat per tot el personal docent i investigador, i l’equip directiu el conformaran la directora o director de cada centre juntament amb les direccions d’estudis i la secretària o secretari.

Finalment, el Reglament també preveu la creació d’una delegació d’estudiants integrada per les delegades i els delegats de cada curs o grup, les persones representants de l’estudiantat en el consell del centre i dos membres de l’associació d’estudiants del centre.

A més, els i les alumnes també poden exercir el dret de representació a través de l’assemblea d’estudiants i de la creació d’associacions d’estudiants.