Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

El Consell aprova el decret pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública

05/08/2022
  • S’inclouran aspectes ètics, de transparència i de política social i ambiental en els procediments de contractació pública i en l’atorgament de subvencions

El Consell ha aprovat el decret pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública, així com en l’atorgament de subvencions en el marc de les competències de la Generalitat.

El decret defineix les clàusules o els criteris de responsabilitat social com aquells que estableixen la inclusió d’aspectes ètics, transparència i política social i ambiental en els procediments de contractació pública i en l’atorgament de subvencions.

L’aprovació d’aquest decret suposa complir l’exigència legal establida en l’article 13.4 de la Llei 18/2018 de desplegar reglamentàriament la inclusió de clàusules de responsabilitat social i de transparència en la contractació pública, fruit de l’acord entre el Consell i les organitzacions sindicals CCOO-PV i UGT-PV, a fi de garantir l’estabilitat en l’ocupació i unes condicions de treball decents.

Aquest acord obliga a incloure el mecanisme de subrogació de les persones treballadores en cas que hi haja canvi de contracte, reflectir en la contractació pública el conveni col·lectiu sectorial objecte del contracte i establir una plantilla mínima i unes hores de treball concordes al manteniment de la qualitat en el servei públic subcontractat.

També s’hi recullen els principis ètics i les regles de conducta a què han d’adequar la seua activitat les empreses o les entitats contractistes, i l’aplicació de clàusules de responsabilitat social i de transparència en les convocatòries d’ajudes i subvencions.

A més, en l’adjudicació del contracte, el text estableix criteris de caràcter social com la inserció laboral i la inclusió social, la igualtat de gènere, la qualitat laboral, el foment de l’ocupació autònoma i el cooperativisme.

D’altra banda, s’hi especifiquen també criteris ambientals com el consum, l’eficiència i l’estalvi energètic; els productes ecològics; les emissions i la contaminació en l’ús de vehicles, i la qualitat ambiental. Finalment, el decret té en compte les qüestions de caràcter ètic, com ara el respecte a la cadena de producció i el comerç just.

Pel que fa a les condicions especials d’execució del contracte, el document compta amb un annex concret sobre l’execució de caràcter social, que esmenta la inserció de persones amb risc d’exclusió en el mercat laboral i persones amb diversitat funcional; la promoció i la formació en igualtat de gènere i la disposició d’un pla d’igualtat; la promoció lingüística de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana; l’estabilitat de l’ocupació garantint almenys un 50 % de plantilla indefinida, i mesures cap a la igualtat de les persones LGTBI.

També es té en compte l’execució de caràcter ambiental amb formació en la matèria; els materials embalats amb productes reciclables; la designació d’una persona com a responsable mediambiental; la recollida selectiva de residus; els productes tèxtils amb l’etiqueta ecològica europea, o l’equivalent; l’ús de mitjans electrònics i el tipus de paper, i els mitjans de transport i/o la maquinària eficient.

A més, el decret estableix condicions especials d’execució de caràcter ètic com els convenis OIT sobre llibertat sindical, treball forçós o edat mínima; els compromisos fiscals contra l’evasió fiscal, i els subministraments de productes de comerç just.

Vídeos relacionats