Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

El Consell agilitza l’obtenció de sòl per a la instal·lació d’indústries d’alt component tecnològic i innovador a la Comunitat Valenciana

05/08/2022
  • Es pretén garantir el sòl per a projectes d’especial rellevància i que funcione totalment, inclòs el subministrament energètic a través d’energies renovables
  • El sòl podrà passar a formar part del patrimoni públic i es posarà a la disposició del promotor mitjançant arrendament o dret de superfície

El Consell ha aprovat el decret llei pel qual es modifica el text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP) a fi de facilitar la instal·lació d’indústries d’alt component tecnològic i innovador a la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta mesura es pretén obtindre el sòl necessari per a posar en marxa el projecte i que funcione totalment, inclòs el subministrament energètic a través d’energies renovables i les infraestructures urbanístiques externes restants.

Així, aquest decret llei té per objecte afegir un apartat 7 a la disposició addicional huitena del text refós de la TRLOTUP, de manera que la declaració pel Consell d’un projecte territorial estratègic per a indústries d’alt component tecnològic i innovador porte implícita la declaració d’utilitat pública i interés social i l’ocupació urgent dels béns i els drets afectats, a l’efecte d’expropiació forçosa.

L’obtenció d’aquest sòl per expropiació podrà implicar que passa a formar part del patrimoni públic del sòl, si així ho considera el Consell. En tal cas, l’acord pel qual es declare el projecte territorial estratègic posarà a la disposició del promotor el sòl mitjançant arrendament o dret de superfície, a canvi del pagament d’una renda o un cànon de superfície no inferior als del mercat, segons l’informe pericial que s’emeta a aquest efecte.

Projectes territorials estratègics

La modificació normativa que introdueix aquest decret llei respon a l’actual situació econòmica, climàtica i geopolítica. Tots els grans projectes exigeixen per a posar-los en funcionament energies renovables, en la línia de canvi del model energètic que, des de la Generalitat, s’està impulsant. Aquests projectes, vinculats a parcs fotovoltaics destinats a l’autoconsum elèctric, necessiten habilitar superfícies importants que és necessari adquirir.

L’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana preveu figures estratègiques per a implantar activitats econòmiques, fonamentalment industrials, de gran impacte favorable sobre el territori i de creació de clústers industrials d’intensitat tecnològica elevada.

En aquest sentit, els projectes territorials estratègics (PTE) representen la figura idònia per a projectes industrials de qualificació elevada i efectes multiplicadors per al conjunt de l’estructura econòmica valenciana.

Atesa la situació econòmica, energètica i geopolítica, així com la necessitat de fomentar i agilitzar la implantació a la Comunitat Valenciana de projectes d’aquestes característiques, es va modificar amb urgència la legislació vigent amb la finalitat de facilitar-ne la implantació i situar el territori valencià en una posició de més competitivitat, especialment en l’atracció d’inversions externes.

La implantació d’aquesta mena d’activitats requereix una important font d’energia, i la situació d’emergència energètica que ha originat la invasió d’Ucraïna fa necessari modificar amb caràcter urgent la legislació, perquè els projectes d’implantació de fonts d’energia renovable vinculats a projectes territorials estratègics gaudisquen de les mateixes condicions que aquests projectes.

En cas contrari, es podria donar la situació d’insuficiència de subministrament d’energia per a aquestes actuacions que generen un impacte favorable sobre el territori, l’ocupació i l’economia de la Comunitat Valenciana.

La plena disponibilitat del sòl necessari per a la ubicació de les plantes fotovoltaiques relacionades amb aquests projectes estratègics implica, també, projectes que suposen inversions d’interés estratègic per a la Comunitat Valenciana i actuacions declarades de prioritat energètica.

La declaració, per llei, de la utilitat pública dels terrenys necessaris per a instal·lar plantes generadores d’energia renovable vinculada als projectes estratègics en podrà permetre la viabilitat.

D’aquesta manera, aquest decret llei possibilita que indústries receptores d’ajudes europees d’alt nivell tecnològic i innovador, com ara Grup Volkswagen i altres empreses similars, es puguen establir a la Comunitat Valenciana.