Justícia, Interior i Administració Pública

El Consell aprova el III Pla d’igualtat entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat

05/08/2022
  • El pla, que compta amb el suport de les forces sindicals, promou mesures que faciliten la conciliació i fomenten la corresponsabilitat
  • Es preveu incrementar les retribucions en professions feminitzades i s’amplia a 23 anys l’edat per a reduccions de jornada per cura de fills i filles amb atencions especials 

El Ple del Consell ha aprovat el III Pla d’igualtat entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat després que, el 29 de juliol passat, l’esborrany fora secundat per unanimitat per tots els sindicats amb representació en la Mesa General de Negociació (CSIF, UGT-PV, CCOO-PV i Intersindical).
 
Aquest document estableix objectius i mesures nous que permeten continuar avançant en la superació dels obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit de l’ocupació pública. 

L’objectiu general d’aquest III Pla d’igualtat de l’Administració de la Generalitat és abordar les necessitats reals del personal al seu servei amb un abast global i integral, per a consolidar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la funció pública valenciana.

A més, amb aquest pla s’avança en l’erradicació de qualsevol forma de discriminació directa o indirecta, per raó de sexe i de procediments o polítiques discriminatòries en matèria de selecció, formació, promoció, salut laboral i retribucions.

Entre les mesures que recull aquest tercer pla destaca la promoció de la presència equilibrada de dones i homes en els diversos òrgans col·legiats de participació i negociació, així com el foment de la paritat en la distribució per sexes de grups professionals, categories i col·lectius de l’Administració de la Generalitat.

També inclou promoure mesures per a facilitar la conciliació de dones i homes, i fomentar la corresponsabilitat, eliminant els obstacles que impedeixen la participació plena de les dones en tots els àmbits i nivells de l’Administració. 

Es busca conéixer i corregir les causes que provoquen la desigualtat salarial. A més, es tindrà una consideració particular en les situacions d’especial protecció referides a la violència de gènere que puguen afectar les funcionàries, per a la qual cosa es facilitaran aspectes com la intermobilitat entre administracions diferents. 

Novetats 

Entre les principals novetats del III Pla d’igualtat, s’hi preveu l’increment de les retribucions dels llocs de treball que exerceixen professions de les denominades feminitzades i infraclassificades, per a lluitar contra la bretxa salarial.

En aquest sentit, la Generalitat ja destina aquest any 6,5 milions d’euros dins del Programa temporal de lluita salarial contra la bretxa salarial, racionalització i millora de llocs de treball, que té com a objectiu acabar amb les diferències de salaris per raó de sexe en aquests llocs. 

També destaca que s’augmenta, dels 18 anys actuals fins als 23 anys, l’edat dels fills o filles que necessiten atenció especial derivada d’una malaltia greu, cosa que permet que els seus progenitors gaudisquen d’una reducció de jornada. 

D’altra banda, es realitzarà una enquesta al personal de l’Administració de la Generalitat, que permeta diagnosticar la possible discriminació indirecta de les dones en l’accés als llocs de treball, amb l’objectiu de facilitar la conciliació de dones i homes i fomentar la corresponsabilitat. Així mateix, es reforçaran les unitats d’igualtat, a les quals se’ls dotarà d’estructura, i se’n concretaran les funcions i els recursos que disposen.

Entre les noves mesures, s’impartirà la formació necessària per a la incorporació de clàusules d’igualtat de gènere en les contractacions públiques de l’Administració autonòmica i en les convocatòries d’ajudes en concurrència competitiva. A més, es preveu promoure més formació específica en matèria d’igualtat, així com formació per al desenvolupament de les dones i el seu lideratge. 

Es crearà en el portal Funciona (al qual té accés el personal funcionari), un espai denominat d’‘Igualtat de gènere en la Generalitat’, que recollirà i difondrà totes les accions de comunicació en matèria d’igualtat de les diverses institucions que componen l’Administració pública valenciana.

Finalment, el III Pla d’igualtat recull el compromís de l’Administració de la Generalitat d’integrar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals, de tal manera que es tindran en compte les característiques personals a l’hora d’adquirir equips de treball i equips de protecció (per exemple, per a forces policials, bombers i bomberes…). Les mesures seran aplicables per als 19.500 funcionaris i funcionàries de la Generalitat.