Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Territori

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori compta amb 257 municipis adherits

09/08/2022
L’Agència Valenciana de Protecció del Territori compta amb 257 municipis adherits
  • Aquest organisme, adscrit a la Conselleria de Política Territorial, té les competències en matèria de disciplina urbanística en relació amb infraccions greus i molt greus comeses en sòl no urbanitzable

Un total de 257 municipis, vora el 50 % del total de la Comunitat Valenciana, s’han adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) des de la seua posada en marxa, el mes de març passat.

Aquest organisme autònom de la Generalitat, adscrit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, té les competències en matèria de disciplina urbanística en relació amb infraccions greus i molt greus comeses en sòl no urbanitzable comú o protegit de la Comunitat Valenciana, tant en termes municipals de municipis no adherits a l’Agència com, especialment, de municipis adherits.

En l’actualitat, el nombre d’expedients en tramitació arriba als 203 del període comprés des de l’any 2006 fins al 8 de març de 2022, i 215, des del 9 de març d’enguany, data de la posada en marxa de l’Agència, fins al passat 29 de juliol.

Així, es preveu que s’incremente aquest nombre d’inspeccions i expedients de disciplina que s’han de tramitar, ja que a la funció inspectora del personal tècnic de l’Agència se suma la que continuen mantenint els municipis i altres organismes públics com ara policies locals, agents mediambientals, policia autonòmica o Seprona.

En aquest sentit, l’AVPT està elaborant el Pla d’inspecció anual amb les línies d’actuació de la tasca inspectora que durà a terme i que marcarà les prioritats en les seues actuacions, i dotarà aquesta funció inspectora de la major objectivitat i imparcialitat.

En l’esborrany d’aquest pla s’estableix que es puguen tindre en compte determinats factors que fixen les prioritats en la pràctica d’inspeccions i en el consegüent inici i tramitació d’expedients de disciplina urbanística, tant de restabliment de la legalitat com els d’imposició de sancions urbanístiques.

D’aquesta manera, es considerarien prioritàries, per exemple, les inspeccions relatives a infraccions amb data de prescripció pròxima, les d’obres o instal·lacions que es troben en execució i requerisquen una paralització urgent i les infraccions en sòl no urbanitzable protegit i sòls amb riscos de zones inundables o de possibles incendis forestals. En l’ordre de prioritats, també resultarà un criteri que caldrà tindre en compte el fet que la infracció s’haja comés en un municipi adherit o no a l’Agència.

Galeria d'imatges