Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Beques universitàries

El Consell premiarà els millors expedients acadèmics de grau de l’alumnat valencià

07/09/2022
  • El premi a estudiants de les universitats públiques valencianes i dels centres adscrits a l’ISEACV podrà arribar als 3.000 euros per persona beneficiària

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) les bases reguladores que regiran la concessió dels premis als millors expedients acadèmics d’estudiants que finalitzen els seus estudis de grau cursats en universitats públiques valencianes i en centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

Els nous Premis a l’Excel·lència Acadèmica substitueixen les anteriors Beques de Promoció a l’Excel·lència Acadèmica, reforçant el compromís del Consell per reconéixer i recompensar el mèrit i la capacitat de l’alumnat, així com d’ampliar el nombre de beneficiaris i beneficiares d’aquestes ajudes.

Així, segons es preveu en les bases, els premis consistiran en una dotació econòmica per a les persones que acrediten els millors expedients acadèmics d’entre les titulacions oficials de grau impartides per cadascuna de les universitats públiques, i en cadascuna de les titulacions impartides en cada centre, en les cinc modalitats d’ensenyaments artístics superiors: Art Dramàtic, Arts Plàstiques (ceràmica), Dansa, Disseny i Música, assignant un premi a l’excel·lència per cada titulació.

Així mateix, es podran assignar un o més premis addicionals, en funció del nombre total d’estudiants diplomats en cada una d’aquestes titulacions.

A més de la dotació econòmica, que tindrà una quantia màxima de 3.000 euros per beneficiari/ària, la Conselleria d’Universitats expedirà un certificat acreditatiu de l’excel·lència acadèmica a l’alumnat beneficiari del premi, del qual quedarà registre i constància, i podrà aportar-se com a mèrit en concursos universitaris i administratius a l’hora de formalitzar un contracte o continuar amb la seua carrera universitària i/o investigadora, amb la qual cosa milloraran les seues possibilitats d’accedir al mercat laboral.

Les universitats valoraran l’expedient acadèmic de l’alumnat per la mitjana de les notes obtingudes en els diferents cursos que consten en els ensenyaments de grau conduents a l’obtenció del títol universitari oficial corresponent, i en seran beneficiàries les persones que obtinguen la màxima puntuació d’entre tot l’alumnat del corresponent grau i que haja finalitzat els seus estudis en el curs que determine la convocatòria.

En el cas dels premis per a l’alumnat que haja finalitzat els seus estudis superiors en ensenyaments artístics en centres adscrits a l’ISEACV, es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic, d’acord amb la mitjana de les notes obtingudes en els diferents cursos que consten en els ensenyaments.

La percepció d’aquest premi és compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol altra administració, ens públic o privat nacional o internacional.