Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova un conveni entre la Conselleria d'Habitatge i la Mancomunitat de l'Alt Palància per a la posada en marxa d'una oficina de la Xarxa Xaloc

23/09/2022
  • La funció de l'oficina serà oferir assistència, gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana
  • La quantia total màxima destinada a la inversió de l'oficina d'aquesta mancomunitat supera els 370.000 euros 

El Consell ha autoritzat un conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Mancomunitat de l'Alt Palància per a l'obertura i el desenvolupament d'una oficina integrada en la Xarxa d'Oficines d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (Xarxa Xaloc).

La finalitat de l'acord consisteix en l'establiment i desenvolupament d'una oficina d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana, integrada en Xaloc, a més de dotar d'estabilitat financera i mitjans materials i personals aquesta oficina amb el propòsit que el servei a la ciutadania es preste amb continuïtat i qualitat.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d'habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d'edificis per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica exigeix una immediatesa i proximitat dels òrgans gestors a la ciutadania.

D'aquesta manera, per a una major eficiència i una assistència a la ciutadania més directa, es fa necessari encomanar la gestió, la informació, la mediació social i l'assessorament en les esmentades matèries a favor de les entitats locals.

Conforme al que disposa el Decret del Consell 199/2021, l'import total de l'encàrrec de gestió correspon a un màxim de 373.904,30 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 14.01.02.431.70.227, que es distribueixen en tres anualitats, segons ho disposa la clàusula segona.

Es destina per al primer exercici 2022 la quantitat de 41.544,92 euros i per als dos anys següents (2023 i 2024) s'estableix la mateixa quantitat, 166.179,69 euros per a cadascun.

Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor en el moment de la signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2024.