Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell autoritza un conveni amb la Mancomunitat de la Costera - Canal per al desenvolupament d’una oficina Xaloc

18/11/2022
  • L’oficina oferirà assistència, gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana
  • La quantia total màxima destinada a la inversió de l’oficina d’aquesta mancomunitat supera els 400.000 euros

El Consell ha autoritzat un conveni de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb la Mancomunitat la Costera - Canal per a l’obertura i el desenvolupament d’una oficina integrada en la Xarxa Xaloc, d’acord amb el nou conveni tipus subscrit recentment.

L’objectiu de l’acord és la posada en marxa d’una oficina d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana integrada en Xaloc, la dotació d’una estabilitat financera i uns mitjans materials i personals a l’oficina, a més de prestar un servei a la ciutadania de manera contínua i amb qualitat.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d’habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d’edificis per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica exigeix una immediatesa i una proximitat dels òrgans gestors a la ciutadania.

Per això, per a augmentar l’eficiència i una assistència al ciutadà més directa, és necessari encomanar la gestió, la informació, la mediació social i l’assessorament en aquestes matèries a favor de les entitats locals.

Amb anterioritat, el Consell va aprovar, el març de 2022, una resolució per al desenvolupament d’una oficina integrada en la Xarxa d’Oficines d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (Xarxa Xaloc).

Posteriorment, davant de la necessitat de la millora de l’articulat del conveni tipus i de la simplificació de la tramitació administrativa subscrita en els acords singulars amb els ajuntaments i les mancomunitats, es va aprovar el mes d’octubre passat el nou conveni tipus.

Subvenció

Segons el que es disposa en el Decret del Consell 199/2021, la subvenció adjudicada a l’oficina Xaloc de la Mancomunitat la Costera - Canal va a càrrec de l’aplicació pressupostària 14.01.02.431.70.227 i, segons disposa la clàusula segona, es reparteix en tres anualitats.

Concretament, la quantia total destinada a la seu ascendeix a un màxim de 436.697,92 euros. L’import determinat per a aquest any 2022 és de 41.197,90 euros. S’assigna per als dos anys posteriors, 2023 i 2024, la mateixa quantitat de 197.750,01 euros, respectivament.

L’actual conveni de col·laboració entra en vigor en el moment de la signatura i conclou la vigència el 31 de desembre de 2024.

Una vegada subscrit l’acord, es publicarà en el portal de transparència de la Generalitat (gvaoberta) i en el web de la Mancomunitat la Costera - Canal, a més d’inscriure’s en el Registre de convenis de la Generalitat. Es remetrà una còpia a la direcció general competent en matèria d’administració local.