Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell autoritza un conveni amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor per a l’obertura d’una oficina Xaloc

25/11/2022
  • La seua tasca serà oferir assistència, gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana
  • L’import total màxim destinat al finançament de l’oficina d’aquesta mancomunitat assoleix els 494.000 euros

El Consell ha autoritzat un conveni de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor per al desenvolupament d’una oficina integrada en la Xarxa Xaloc, segons el nou conveni tipus subscrit recentment.

El propòsit de l’acord és la posada en marxa d’una oficina d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana integrada en Xaloc, la dotació d’estabilitat financera i mitjans materials i personals a l’oficina, a més de prestar un servei a la ciutadania de manera contínua i amb qualitat.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d’habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d’edificis per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica exigeix una immediatesa i una proximitat dels òrgans gestors a la ciutadania.

En conseqüència, per a un augment de l’eficiència i una assistència al ciutadà més directa, es fa necessari encomanar la gestió, la informació, la mediació social i l’assessorament en aquestes matèries a favor de les entitats locals.

Anteriorment, el Consell va aprovar, el març de 2022, una resolució per al desenvolupament d’una oficina integrada en la Xarxa d’Oficines d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (Xarxa Xaloc).

Amb posterioritat, davant de la necessitat de la millora de l’articulat del conveni tipus i de la simplificació de la tramitació administrativa subscrita en els acords singulars amb els ajuntaments i les mancomunitats, es va aprovar el mes d’octubre passat el nou conveni tipus.

Finançament

Segons el que es disposa en el Decret, del Consell, 199/2021, l’assignació adjudicada a l’oficina Xaloc de la Mancomunitat de Municipis de la Safor ve a càrrec de l’aplicació pressupostària 14.01.02.431.70.227 i, segons disposa la clàusula segona, es reparteix en tres anualitats.

En concret, la quantitat total destinada a la seu ascendeix a un màxim de 494.725,52 euros. L’import assignat per a enguany és de 19.789,02 euros. Es determina per a les dues anualitats següents, 2023 i 2024, una quantia idèntica de 237.468,25 euros, respectivament.

L’actual conveni de col·laboració entra en vigor en el moment de la signatura i conclou la validesa el 31 de desembre de 2024.

Una vegada subscrit l’acord, es publicarà en el portal de transparència de la Generalitat (www.gvaoberta.gva.es) i en el web de la Mancomunitat  de Municipis de la Safor, a més d’inscriure’s en el Registre de convenis de la Generalitat. Es remetrà una còpia a la direcció general competent en matèria d’administració local.