Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
PAU 2022-23

El Consell publica la resolució mitjançant la qual estableix els criteris d’avaluació per a la celebració de la PAU els dies 6, 7 i 8 de juny

24/02/2023
  • La nota d’accés a la Universitat serà la mitjana ponderada d’un 60 % per a la qualificació de Batxillerat i un 40 % per a la PAU
  • És possible un canvi de dia o hora de la PAU per motius justificats de caràcter mèdic, embaràs, proves esportives o citació judicial

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució mitjançant la qual estableix el procediment pel qual s’estableixen els criteris i els continguts de l’avaluació per a l’accés i la preinscripció als estudis universitaris de grau de les universitats públiques valencianes per al curs 2023-24, així com els motius pels quals és possible un canvi de dia o hora en la realització de la PAU, la convocatòria ordinària de la qual tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de juny i l’extraordinària, els dies 4, 5 i 6 de juliol.

Per a l’accés i l’admissió a la Universitat en el curs 2023-24 de l’alumnat que haja cursat Batxillerat, es considerarà la qualificació del Batxillerat més la de la PAU. La prova d’accés a la Universitat consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

L’estudiantat s’examinarà en la fase obligatòria de l’idioma Valencià i de les quatre assignatures troncals. Castellà, Idioma Estranger, Història d’Espanya i una de les 4 assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat cursat, això és, Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II).

La nota d’accés serà la mitjana ponderada que resulte d’aplicar un 60 % per a la qualificació final de Batxillerat i el 40 % per a la nota de la fase obligatòria de la PAU.

L’estudiantat es podrà presentar, en una fase voluntària, a un màxim de 4 assignatures, cursades o no cursades, diferents de les troncals, per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts.

Per a l’estudiantat procedent de cicles formatius de grau superior que vulga accedir a estudis universitaris, la qualificació del cicle formatiu de grau superior serà equivalent a la nota d’accés a la Universitat de l’estudiantat de Batxillerat, és a dir, a la qualificació del Batxillerat més la de la fase obligatòria de la PAU amb la mitjana ponderada establida per normativa.

Aquest estudiantat entrarà en la mateixa reserva de places que l’estudiantat de Batxillerat i l’estranger, i es podrà presentar als exàmens d’un màxim de 4 assignatures de les que trien, i podran triar entre 13 troncals d’opció, 4 troncals generals vinculades a les modalitats de Batxillerat o els 4 idiomes estrangers per a poder augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts.

Per la seua banda, l’estudiantat amb Batxillerat Internacional i l’estudiantat estranger amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol, presentarà la informació de l’acreditació on conste la seua qualificació d’admissió a la Universitat.

L’estudiantat estranger de països sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol no es podrà presentar als exàmens de la PAU de la Comunitat Valenciana, s’haurà de presentar als de la UNED, que serà l’encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre l’acreditació i, si és el cas, realitzar les proves pertinents.

Finalment, l’estudiantat major de 25, 40 o 45 anys realitzarà proves d’accés a la Universitat específiques i tindrà una nota d’accés sobre un màxim de 10 punts, que serà també la seua nota d’admissió. Aquest grup d’alumnes tindrà un contingent de places reservades per al seu accés.

Quant a la casuística regulada per la qual l’estudiantat pot canviar el dia o l’hora d’un examen, els únics motius acceptats són per malaltia; embaràs recent o naixement d’un fill; proves esportives que tinguen estudiants federats, d’elit o d’alt rendiment, o citació judicial que no es puga cancel·lar.

No s’aprovaran canvis de dia o hora dels exàmens de la PAU per exàmens en altres estudis, ni per oposicions ni motius de treball. En situacions extraordinàries ocorregudes en els dies de la PAU, o immediatament anteriors (defunció d’un familiar molt pròxim, vaga que impedisca arribar a l’examen o accident, entre altres), serà la Comissió Gestora la que estudiarà el cas particular i decidirà sobre aquest tema.

PAU 2022-23

L’alumnat podrà conéixer les seues qualificacions a partir de les 13.00 hores del dia 16 de juny i el termini per a sol·licitar la revisió d’examen s’estableix del 19 al 21 de juny a les 14.00 hores. Quant a la convocatòria de juliol, les notes es donaran a conéixer el dia 11 de juliol a partir de les 17.00 hores.

Les proves es distribuiran al llarg de tres dies en horari de matí i vesprada. Començaran el primer dia a les 9.30 hores amb l’examen de l’assignatura d’Història d’Espanya, seguit del de Valencià. A la vesprada, la sessió es reprendrà a les 15.30 hores amb els exàmens d’Economia, Biologia i Cultura Audiovisual, i finalitzarà a les 17.45 hores amb els exàmens de Física i Història de l’Art.

El segon dia, és el torn dels exàmens de Castellà i Anglés, al matí; les optatives de Química, Disseny i Història de la Filosofia a les 15.30 hores, i Dibuix Tècnic, Geologia i Geografia a les 17.45 hores.

L’últim dia d’exàmens començarà a les 9.30 hores amb les proves de Matemàtiques, Llatí i Fonaments de l’Art, i continuarà a les 11.45 hores amb l’examen de Matemàtiques Aplicades. La jornada finalitzarà a les 15.30 hores amb els exàmens de Grec, Arts Escèniques, Alemany, Francés i Italià.