Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

El Consell aprova el decret que regula els serveis de prevenció de riscos laborals de la Generalitat

24/03/2023
  • Des de l'any 2016, la funció dels serveis de prevenció ha sigut competència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es regulen els serveis de prevenció de riscos laborals de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

Aquest decret conté normes organitzatives de l’Administració autonòmica referides tant a l’organització per sectors dels serveis de prevenció de la Generalitat, com als òrgans de participació i consulta del personal al seu servei en matèria de prevenció de riscos laborals.

Des de l’any 2016, en què es va aprovar el Decret 48/2016, la funció dels serveis de prevenció de l’Administració autonòmica ha sigut competència de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat).

En l’acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del personal funcionari estatutari i laboral de la Generalitat es va acordar iniciar el procés de negociació per a adaptació de la normativa a les noves necessitats i peticions en matèria de prevenció de riscos laborals.

També es va decidir que la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral (Copasesa) es mantinguera com a màxim òrgan de participació en matèria de seguretat i salut, sense detriment de les competències negociadores de la Mesa General de Negociació en aquesta matèria.

Finalitat del decret

A conseqüència del que s’ha esmentat anteriorment, la finalitat d’aquest decret és el desenvolupament de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual es va aprovar el Reglament dels serveis de prevenció, partint de la integració de la prevenció en el conjunt de les seues activitats i decisions i la potenciació dels recursos propis, adequant el seu contingut a les peculiaritats organitzatives i de participació del personal al seu servei.

La nova norma serà d’aplicació general al personal laboral, funcionari o estatutari, que preste els seus serveis en els quatre sectors de la Generalitat compresos en l’àmbit de la Mesa General de Negociació, és a dir:

a) El sector sanitari comprén tot el personal gestionat per la conselleria competent en matèria de sanitat.
b) El sector docent comprén tot el personal docent no universitari gestionat per la conselleria amb competències en matèria d’educació.
c) El sector de justícia comprén tot el personal al servei de l’Administració de Justícia gestionat per la conselleria que ostente les competències en matèria de justícia.
d) El sector de funció pública comprén tot el personal gestionat per la direcció general competent en matèria de funció pública, incloent-hi el personal amb adscripció als sectors anteriors la dependència orgànica dels quals siga competència d’aquest departament.

Pel que fa a la seua entrada en vigor, s’estableix una vacatio legis de sis mesos, des que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).