Hisenda i Model Econòmic

El Consell atribueix a les oficines liquidadores funcions de gestió d’impostos de successions, donacions i transmissions patrimonials

19/05/2023
  • Permet comptar amb una xarxa d’oficines tributàries per tota la Comunitat Valenciana, i proporcionar a la ciutadania una atenció més pròxima

​​​​​​​​​​​​​​El Consell ha aprovat el decret en el qual es recullen les funcions de gestió i liquidació dels Impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats que s’atribueixen a les oficines liquidadores.

Les oficines liquidadores continuen sota la dependència funcional de l’Agència Tributària Valenciana (ATV), a la qual en correspon la coordinació, el control i l’impuls.

En concret, s’especifica que les oficines liquidadores s’encarregaran, en relació amb aquests impostos, de la recepció i el registre de les autoliquidacions, els documents, els escrits i les declaracions que es presenten davant d’aquestes oficines; la digitalització de la documentació presentada, i la seua incorporació a l’expedient administratiu electrònic, així com l’enregistrament en el sistema informàtic tributari de les autoliquidacions presentades.

En aquest sentit, la publicació de l’Ordre 9/2022, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es crea i es regula el Registre electrònic tributari, ha suposat un pas molt important en la digitalització de l’ATV, la qual cosa permet la recepció de documents de naturalesa tributària en les oficines liquidadores, que passen a estar connectades electrònicament amb els registres de l’ATV.

També s’ocuparan d’atorgar pròrrogues, així com la informació i l’assistència als subjectes passius per a l’exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions.

En aquest sentit, l’ATV ha estés el servei d’atenció telefònica a totes les oficines liquidadores, el qual s’emmarca en el Servei d’Assistència Virtual Integral (SAVI) i té com a objectiu prestar, de manera personalitzada i no presencial, els serveis d’informació i assistència que habitualment s’ofereixen a l’oficina física.

Així mateix, es faran càrrec de la revisió de tots els documents i les autoliquidacions que siguen competència de l’oficina liquidadora; la tramitació dels procediments de verificació de dades, comprovació de valors i comprovació limitada; la tramitació i la resolució dels procediments de rectificació d’autoliquidacions i de les devolucions d’ingressos indeguts, així com la notificació dels actes administratius que corresponguen.

Igualment, s’encarregaran de la tramitació i la resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus actes i de la remissió dels expedients administratius als tribunals economicoadministratius i els òrgans judicials.

D’altra banda, tramitaran les taxacions pericials contradictòries que es produïsquen en els procediments de comprovació de valors tramitats per les oficines liquidadores, i la comprovació dels fets imposables no declarats per l’existència de dades i antecedents en poder de l’Administració Tributària.

Quant a les funcions de recaptació tributària, les oficines liquidadores se centraran a rebre les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments que es presenten i remetre-les a l’òrgan competent per a tramitar-les.

Finalment, s’ocuparan de la tramitació, incloent-hi l’acceptació d’hipoteques unilaterals, i la resolució de les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments previstos en la normativa.

Compliment dels objectius

L’atribució de funcions de gestió i liquidació a les oficines liquidadores permet comptar amb una xarxa d’oficines d’atenció tributària distribuïdes per tota la Comunitat Valenciana, la qual cosa proporciona a la ciutadania informació i assistència més pròxima i li facilita el compliment de les seues obligacions tributàries.

A més, l’experiència de les oficines liquidadores en la gestió tributària dels impostos indicats fa que la seua col·laboració esdevinga un actiu de gran valor, tant per a assolir una gestió tributària de qualitat com en la lluita contra el frau fiscal.

De la mateixa manera, aquesta col·laboració evita càrregues administratives innecessàries, ja que facilita la realització de determinades funcions en qualsevol de les oficines liquidadores, com, per exemple, la presentació de documentació de naturalesa tributària, la seua digitalització i la informació i l’assistència a la ciutadania.

L’Agència Tributària Valenciana té com a objectius principals la millora contínua dels serveis d’informació i assistència, la lluita contra el frau fiscal i l’optimització de la gestió dels recursos assignats. En aquest context, la col·laboració amb les oficines liquidadores de districte hipotecari de la Comunitat Valenciana (oficines liquidadores) n’és clau per a la consecució.

Les notables modificacions normatives produïdes en els últims anys en matèria tributària i d’administració electrònica han fet necessari redefinir la relació existent entre l’ATV i les oficines liquidadores, des d’un triple vessant: desenvolupant un marc normatiu que concrete les funcions que se’ls atribueixen, implantant un nou sistema de remuneració objectiva vinculada a les tasques desenvolupades en l’acompliment d’aquestes funcions i incloent-les en el procés d’automatització i modernització informàtica de sistemes i processos.