Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova el decret d’ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació vulnerable a través de les entitats locals

26/05/2023
  • Les ajudes directes es destinen a mancomunitats i ajuntaments perquè faciliten una solució residencial immediata a persones vulnerables
  • L’import màxim total destinat per a les ajudes assoleix els 9 milions d’euros

El Consell ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes, a través de les entitats locals, destinades a facilitar solucions residencials a persones en situació d’especial vulnerabilitat, corresponent al Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025.

L’objectiu d’aquest decret consisteix a establir un règim d’ajudes per concessió directa de caràcter excepcional i singularitzat i la seua concessió a les entitats locals referides en l’annex d’aquest procediment, amb la finalitat que aquestes entitats faciliten una solució residencial immediata a les persones especialment vulnerables.

Concretament, les ajudes es dirigeixen a les persones víctimes de violència de gènere; víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual i violència sexual; persones amb fi de desnonament del seu habitatge habitual; persones sense llar, asilades, refugiades, apàtrides, d’acolliment al règim de protecció temporal o altres estatuts de protecció subsidiària, i a altres especialment vulnerables per concórrer les condicions establides en aquestes bases dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

La quantia total màxima establida per a les ajudes és de 9 milions d’euros per a aquest exercici 2023, 4.542.600 euros dels quals corresponen al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 4.457.400 euros els aporta la Generalitat.

Segons disposa el decret, un màxim del 30 % de l’import total de la subvenció serà per a cobrir l’emergència residencial d’aquest col·lectiu de persones i un màxim del 70 % serà destinat per a ajudes al pagament de lloguer, cessió d’ús o gaudi temporal regulat en dret, en habitatges públics o privats, o qualsevol allotjament residencial que solucione el problema residencial.

Criteris de distribució de les ajudes

Es pretén, a través de la norma, que la distribució de les ajudes atenga el nombre més gran de municipis i mancomunitats possible de manera proporcional a través de dos factors, com ho són el percentatge de la població del municipi respecte del sumatori de les poblacions de tots els municipis inclosos en el Catàleg ANHA (àrees de necessitat d’habitatge) i la necessitat objectiva d’habitatge segons l’índex ANHA.

Així mateix, s’estableix un mínim d’11.325 euros per a tots els municipis, que és el resultat de distribuir a parts iguals la quantia que queda després de realitzar la distribució, amb l’objectiu de garantir les emergències residencials possibles durant l’anualitat.

La quantia que es concedisca per l’ajuntament o l’entitat local es determinarà ateses les circumstàncies personals de la persona beneficiària i de conformitat amb l’informe que emeten els serveis socials corresponents.

Aquesta ajuda serà compatible amb qualsevol altra per al mateix objecte, amb la limitació de no sumar un import superior al cost i amb les limitacions regulades en les disposicions que regulen les altres ajudes.

Les ajudes seran per un termini d’un any i es podran aplicar a les despeses del període comprés entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

Per al cobrament de les subvencions, l’entitat local beneficiària haurà de presentar el formulari utilitzant el tràmit telemàtic disponible a través de la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

El termini per a presentar la documentació serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).