Sanitat Universal i Salut Pública

El Consell autoritza l’adquisició de reactius i equipament per a fer analítiques de bioquímica als laboratoris de l’Hospital Vega Baja

26/05/2023
  • El pressupost base de licitació ascendeix a 11,5 milions d’euros amb IVA i el termini d’execució del contracte és de 36 mesos
  • El subministrament inclou reactius, cessió d’equips per a realització de les proves i formació de personal per a ús dels equips, entre altres

El Ple del Consell ha acordat autoritzar el Departament de Salut d’Orihuela per a l’adquisició de subministrament de reactius, material i equipament necessari per a la realització de determinades analítiques de bioquímica als laboratoris de l’Hospital Vega Baja.

L’expedient de contractació està dividit en 8 lots, de manera que es puguen adquirir tots els materials necessaris per a dur a terme aquesta mena de proves d’anàlisis bioquímiques.

El pressupost base de licitació del contracte ascendeix a 11,5 milions d’euros amb IVA i s’estableix un període d’execució de 36 mesos. La previsió és que entre en funcionament el setembre de 2023.

El contracte preveu el subministrament de reactius, despeses de transport, envasos i embalatge, així com material fungible per al funcionament de l’equip. A més, inclou les despeses de funcionament i tractament de l’electricitat i les autoritzacions, les llicències o qualsevol altra classe de document que siga necessari.

D’altra banda, s’hi ha inclòs també la cessió d’equips per a la realització de les proves, el seu manteniment integral, les assegurances que es necessiten contra accidents o danys i la despesa de formació del personal perquè puga utilitzar els equips, a més d’impostos, taxes i arbitris sobre els béns.