Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives

El Consell aprova el decret que harmonitza la normativa autonòmica sobre acolliment familiar especialitzat amb la Llei estatal d’infància

26/05/2023
  • Es modifiquen els requisits de qualificació, formació específica i experiència necessària per a acolliments familiars especialitzats
  • El decret també modifica els òrgans de participació infantil i adolescent i de protecció de la infància i l’adolescència

El Ple del Consell ha aprovat el decret que modifica els decrets anteriors sobre la regulació de l’acolliment familiar i la regulació i la coordinació dels òrgans de l’Administració de la Generalitat, de participació infantil i adolescent i de protecció de la infància i l’adolescència, per a harmonitzar la normativa autonòmica amb la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència (LOPIVI), aprovada per les Corts Generals.

Així, es modifiquen els requisits de qualificació, formació específica i experiència necessària per a la realització d’acolliments familiars de caràcter especialitzat per a adaptar-los a la normativa estatal.

Entre les modificacions que inclou el decret, s’estableix que les famílies acollidores especialitzades hauran de comptar, a més dels requisits comuns exigibles per a la formalització de qualsevol acolliment familiar, amb la qualificació en l’àmbit sanitari, sociocomunitari i socioeducatiu, i els informes tècnics favorables.

També hauran de tindre un mínim de 100 hores de formació específica, pertinent i adequada al perfil de les xiquetes, xiquets i adolescents, rebuda en els cinc anys immediatament anteriors al de la valoració de la seua aptitud.

Una vegada obtinguda l’aptitud per a la formalització d’acolliments especialitzats, les famílies acollidores hauran de participar en un curs obligatori de formació específica i complementària orientat a l’atenció de xiquetes, xiquets i adolescents amb necessitats especials, impartit per l’entitat pública.

Regulació dels òrgans

El decret aprovat pel Consell també modifica el decret de la regulació i la coordinació dels òrgans de l’Administració de la Generalitat, de participació infantil i adolescent i de protecció de la infància i l’adolescència.

La modificació introduïda se circumscriu a la regulació dels dos òrgans col·legiats decisors en matèria de protecció de la infància i l’adolescència: la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència i la Comissió d’Adopció i Alternatives Familiars.

L’objectiu d’aquestes modificacions és harmonitzar la regulació de les competències dels dos òrgans col·legiats, delimitant les funcions concretes que s’atribueixen a cadascun i especificant que la competència per a constituir i reconéixer el caràcter especialitzat dels acolliments familiars permanents, amb dedicació exclusiva, o sense, correspon a la Comissió d’Adopció i Alternatives Familiars.

Així mateix, el decret aprovat pel Consell modifica també la composició de la Comissió d’Adopció i Alternatives Familiars, i estableix que les persones vocals que formen part d’aquesta comissió hauran de tindre competències en matèria de protecció de la infància i l’adolescència.