Educació, Cultura i Esport

El Consell aprova els comptes anuals de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana Ciegsa

09/06/2023
  • S’aproven els comptes anuals de l’exercici econòmic 2022

El Consell, reunit en sessió plenària, ha acordat aprovar els comptes anuals de l’exercici econòmic 2022, així com aplicar els resultats de l’esmentat exercici, de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (Ciegsa).

Aquests comptes comprenen el balanç, el 31 de desembre de 2022, del compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria, així com l’informe de gestió de l’exercici.

La Generalitat és el soci únic de la societat esmentada, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General d’Accionistes, l’aprovació dels comptes anuals, l’aplicació de resultats i l’aprovació de la gestió social.