Hisenda i Model Econòmic

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Saragossa per a facilitar la tramitació telemàtica de documents tributaris

12/07/2023
  • Aquest acord facilitarà la simplificació i la racionalització de la gestió dels tributs
  • S’agilitzaran els tràmits relacionats amb la compravenda de vehicles usats o l’Impost sobre Transmissions Patrimonials

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i el Col·legi d’Advocats de Saragossa per a facilitar la presentació i la tramitació telemàtica de documents amb transcendència tributària davant de l’Agència Tributària Valenciana (ATV).

D’aquesta manera, es facilitarà, gràcies a la mediació tècnica d’Istec (societat mercantil per a la prestació de serveis de comunicacions de la Generalitat), l’acompliment de les obligacions tributàries de la ciutadania, ja que els i les professionals que habitualment presten serveis de gestió en matèria tributària disposaran de mecanismes de comunicació i representació àgils, senzills, pràctics i eficaços.

Aquest conveni permetrà agilitzar aquells tràmits relacionats amb l’autoliquidació de compravenda de vehicles usats i l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. També es facilitaran les gestions relacionades amb l’autoliquidació de l’adquisició de béns per successió, en el marc de l’Impost sobre Successions i Donacions.

Aquesta col·laboració evitarà en gran manera desplaçaments de la ciutadania a les oficines públiques, ja que, en el seu lloc, es realitzaran intercanvis de dades entre sistemes d’informació que, a més, compliran tots els requisits establits i comptaran amb totes les garanties jurídiques i tècniques.

Així, un dels seus principals objectius és la simplificació i la racionalització de la gestió dels tributs, de manera que es faça més senzill el compliment de les obligacions formals de les persones contribuents, amb la voluntat d’alleujar la pressió fiscal indirecta que se’n derive.

Funcionament

Les persones col·legiades subscrites a aquest conveni hauran de presentar i ingressar les autoliquidacions tributàries generades mitjançant el Sistema d’Ajuda a la Recepció d’Autoliquidacions (SAR@).

Així mateix, s’articularan els mecanismes necessaris per a la presentació i l’ingrés de declaracions i autoliquidacions, en forma agregada o per lots, i s’establiran mecanismes específics de custòdia i remissió de la documentació.

Per al Consell és de summa importància que la col·laboració social amb els col·lectius de grans presentadors davant de l’Agència Tributària Valenciana es desenvolupe a través de vies permanents i estables i amb unes pautes normalitzades i sistematitzades.

Aquestes associacions professionals, mitjançant la seua tasca d’interlocució entre l’Administració i les persones associades, i el seu suport tècnic, organitzatiu i material, contribueixen a l’eficaç posada en funcionament d’actuacions específiques, com ara les recollides en aquest conveni, que redunden en benefici de la ciutadania.