Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Urbanisme

La Generalitat publica les bases per al finançament de la modernització i la transparència dels planejaments urbanístics d’ajuntaments d’un màxim de 50.000 habitants

21/09/2023
  • El director general d’Urbanisme ha explicat que “amb estes ajudes es fomentarà l’elaboració de textos consolidats del planejament municipal vigent, transparents, comprensibles i en format digital”

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha publicat les bases per a la concessió de subvencions destinades a ajuntaments de la Comunitat Valenciana d’un màxim de 50.000 habitants, per a la modernització i la transparència del planejament urbanístic vigent, segons notifica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

En moltes ocasions, els ajuntaments de menys de 50.000 habitants compten amb un planejament general constituït per plans generals, normes subsidiàries o delimitació de sòl urbà, no adaptats a la normativa urbanística vigent, text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP), que, a més, han sigut modificats o desenvolupats per diversos instruments urbanístics al llarg de la seua vigència.

En este sentit, el director general d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, ha explicat que “amb estes ajudes es fomentarà l’elaboració de textos consolidats del planejament municipal vigent, transparents, comprensibles i en format digital”.

Segons publica el DOGV, per a l’elaboració d’estos textos consolidats el seu contingut haurà d’incloure el planejament general, les modificacions i homologacions posteriors i el planejament de desenvolupament, utilitzant la base cartogràfica de referència actualitzada sobre la qual digitalitzar eixa versió consolidada, però sense possibilitat de fer cap modificació de les seues determinacions urbanístiques.

A més, el text consolidat s’haurà de publicar en la web pròpia de l’Ajuntament i en la de la Generalitat, a fi de donar publicitat i dotar de transparència el planejament vigent.

L’import màxim de la subvenció a concedir a cada ajuntament per l’elaboració del text consolidat del planejament urbanístic vigent s’establirà en les convocatòries que es publiquen basades en esta disposició.

Així mateix, la presentació de sol·licituds i la documentació que es requerisca en la convocatòria per a l’obtenció de les subvencions regulades en esta ordre es realitzarà només mitjançant tràmit electrònic, a través de la seu electrònica de la Generalitat.