Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Indústria audiovisual

La Generalitat destina 2.326.900 euros a 5 pel·lícules produïdes durant 2023 a la Comunitat Valenciana

30/11/2023
  • Les subvencions destinades a impulsar un nou model econòmic de la indústria audiovisual sumen, en total, 5 milions d'euros per als exercicis 2023, 2024 i 2025

El ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) ha publicat una resolució de la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme per la qual es concedixen les ajudes destinades a impulsar la indústria audiovisual en matèria de producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals a la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria del 2023. L’import màxim de l’ajuda esmentada ascendix a 2.326.900 euros.

Les empreses beneficiàries d’estes subvencions han sigut: la productora Surfilm Orwell, per a realitzar la pel·lícula titulada ‘Orwell’, amb 750.000 euros; Misent Producciones SL, per a la pel·lícula ‘El cautivo’, amb 576.900 euros; Imperfect Films, per a la pel·lícula ‘Mala influencia’, amb 500.000; Hampa Studio, amb 250.000 euros per a la pel·lícula ‘Chica i lobo’, i també amb 250.000 euros per a la pel·lícula ‘Caza sabores’.

Tal com s’indica en el DOGV, les despeses subvencionables són aquelles en els quals incórreguen les empreses beneficiàries, que constituïxen el cost de la producció -incloent-hi la postproducció- de l’obra cinematogràfica o audiovisual nacional o estrangera, fins a la consecució de la còpia estàndard o el màster digital de l’obra cinematogràfica o audiovisual referida subvencionada. Estes despeses s’han d’haver fet en el territori de la Comunitat Valenciana i complir els requisits establits en les bases reguladores i la convocatòria.

Subvencions a la producció audiovisual

La Generalitat, per mitjà de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, disposa d’una línia de subvencions que cobrix el 25 % de les despeses incorregudes en ocasió de la producció de l’obra audiovisual en el territori autonòmic. Per a fer-ho es requerix que el cost global de la producció siga almenys de 4 milions d’euros i que la despesa local mínima a la Comunitat Valenciana siga almenys de 2 milions.

L’import màxim de l’ajuda de la Generalitat a les empreses productores per este concepte és d’1,5 milions. Esta ajuda és compatible amb altres aportacions públiques. A més, cal tindre en compte que només es prenen en consideració les despeses de producció i postproducció, no les de desenvolupament, i sempre s’ha de tractar de despeses incorregudes després de la publicació de les bases de la convocatòria que es publica anualment.

En esta edició, les subvencions de concurrència competitiva destinades a impulsar un nou model econòmic de la indústria audiovisual sumen en total 5 milions repartits en tres anualitats (2023, 2024 i 2025). Este import és el 25 % de la despesa que està previst que faran a la Comunitat les cinc pel·lícules beneficiàries d’estes ajudes.

El sector audiovisual té un gran impacte socioeconòmic en els territoris en què desenvolupa la seua activitat. Les estimacions sobre l’impacte econòmic de la producció cinematogràfica assenyalen que més de la meitat de la seua despesa es destina a sous i salaris, que van a l’economia domèstica, i també destaca la despesa en serveis i activitats del mateix sector i en l’hostaleria.