Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Mesa Sectorial d'Educació

Les famílies dels centres de la Comunitat decidiran el 4 de març si s'acullen a la jornada contínua el pròxim curs 2024-2025

15/12/2023
  • Fins al 26 de gener els centres presentaran els seus projectes de jornada escolar per a obtindre un informe favorable de la Direcció General
  • Els col·legis que opten per jornada contínua oferiran extraescolars voluntàries per als alumnes
     

Els centres educatius de la Comunitat votaran la jornada escolar per al curs 2024-2025 el pròxim 4 de març i en el cas que en alguna localitat eixe dia siga festiu, la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística autoritzarà la consulta en una data alternativa. 

Així s'ha decidit després de la proposta presentada hui per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en la Mesa Sectorial d'Educació als sindicats educatius, i que ja es va presentar el dimecres en la Mesa de Pares. 

Els centres que vulguen acollir-se a la jornada contínua hauran de presentar els seus projectes fins al 26 de gener de 2024. Per a fer-ho, necessiten tindre majoria qualificada de 2/3 del claustre i del consell escolar (centres públics); o bé, en el cas de centres privats concertats, que la titularitat vulga iniciar el procés. 

Una vegada els centres disposen d'eixa majoria qualificada per a iniciar el procediment, han de convocar una reunió informativa per a les famílies en els 10 dies següents per a explicar les característiques del nou horari proposat amb els períodes lectius i de descans de l'alumnat detallats, així com la descripció i el caràcter de les activitats extraescolars, del menjador i transport escolar.

Després de valoració de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, en els centres que obtinguen l'informe favorable les famílies votaran el dia 4 de març de 2024 per a implantar la jornada contínua o bé mantindre la jornada actual.


Projectes de jornada contínua

Cada centre podrà incorporar en el seu projecte de jornada contínua activitats extraescolars amb cost econòmic per a l'alumnat (amb cost màxim de 30 euros mensuals com a màxim per alumne/a i activitat), si així ho aprova el consell escolar del centre. 

En este sentit, per a garantir que cap alumne quede exclòs per motius econòmics de les activitats extraescolars, l'alumnat que siga beneficiari amb caràcter assistencial de les ajudes de menjador escolar en els centres públics educatius podrà realitzar fins a un màxim de dos activitats de les oferides pel centre, que tinguen cost econòmic, de manera totalment gratuïta.

Entre altres aspectes, l'horari setmanal del professorat, en els centres públics que desenvolupen un model de jornada contínua, haurà d'incloure com a mínim una vesprada de dos hores de les hores de dedicació en el centre, comú per a tot el professorat per a garantir les tasques de coordinació.

La direcció del centre ha de garantir l'obertura de les instal·lacions escolars, mentre s'efectuen les activitats extraescolars si són en període a la vesprada, amb la presència, almenys, d'un membre del professorat i d'un membre de l'equip directiu, o en qui delegue, en el cas que no puga estar present si l'activitat es realitza dins de la jornada escolar.