Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
JQCV

Vora 6.000 persones van obtindre un certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en les proves de 2023

02/01/2024
Vora 6.000 persones van obtindre un certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en les proves de 2023
  • De les més de 35.000 persones inscrites, més de 19.000 van participar en les proves
  • 487 persones han obtingut el certificat de nivell A2; 444 el nivell B1; 782 el nivell B2; 2.674 el nivell C1 i 1.523 el nivell C2 
     

Vora 6.000 persones van obtindre un certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en les proves de 2023. 

El 54,2 % de les persones que es van inscriure en les proves de l’any passat es va presentar a les proves oficials de coneixements de valencià. De les més de 35.000 persones inscrites, més de 19.000 van participar en les de la convocatòria del 2023. D’estes, el 31 % ha obtingut la qualificació final d’apte i, per tant, rebran el certificat oficial que acredita el nivell de coneixements de valencià.

Les proves es van dur a terme al llarg dels mesos d’octubre i novembre. Primer van tindre lloc les àrees que tenen una part escrita, tant de comprensió com d’expressió i després els aspirants van haver de passar l’àrea oral en la qual han de demostrar que el nivell de llengua és conforme als continguts i als objectius del nivell corresponent, segons el Marc europeu de referència per a les llengües.

Els nivells més alts, com sol ser ja habitual, són els que aglutinen una quantitat de participants més alta. Destaca per damunt de tots el nivell C1 amb 17.645 persones matriculades, seguit del C2 amb 10.220, B2 amb 4.080, B1 amb 1.983 i A2 amb 1.330.

Una vegada finalitzades i obtinguts els resultats definitius, és procedent fer una anàlisi dels resultats. El percentatge d’aptes resulta inversament proporcional al grau de dificultat del nivell aspirat, no obstant això, es mantenen els nivells de certificació d’anys anteriors sense obtindre diferències significatives al respecte.

Els nivells que obtenen un millor resultat són els més baixos, A2 amb un 64 % d’aptes sobre els presentats, B1 amb un 43 % i B2 amb un 48 %. Cal destacar que dels nivells més alts, el C2 obté un millor resultat, un 5 % més que el C1, aspecte que també podem detectar entre els nivells B1 i B2, ja que el B2 té un 5 % més també d’aptes sobre els presentats. El percentatge d’aptes sobre presentats en el nivell C1 és del 25 % i en el C2 del 30 %.

Així, en 2023, 487 persones han obtingut el certificat de nivell A2 (8 % dels certificats), 444 el nivell B1 (8 %), 782 el nivell B2 (13 %), 2.674 el nivell C1 (45 %) i 1.523 el nivell C2 (26 %).

Des de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià es detecta que encara cal difondre més la importància que té obtindre el nivell immediatament anterior i participar en les proves amb una bona formació, especialment pel que fa a l’expressió escrita en els nivells de C1 i C2, ja que l’expressió oral de tots els nivells es pot considerar en general bona. Moltes de les persones inscrites en el nivell C1 haurien de passar primer per la prova de nivell B2 i després, amb una bona formació, presentar-se a la prova de C1. 

En la prova de nivell C1 es van presentar més de 10.000 persones i en la prova de nivell B2 només unes 1.600. Una vegada analitzats els resultats obtinguts cal incidir en la necessitat que les persones aspirants de C1 es presenten primer al nivell B2, ja que moltes de les persones participants en el nivell C1 no demostren este nivell, però sí que podrien obtindre l’immediatament anterior, el B2.

Galeria d'imatges