Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Seguretat industrial

La Generalitat anuncia la convocatòria d’exàmens per a l’obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial

19/02/2024
  • Els carnets professionals habiliten els posseïdors per a la instal·lació, manteniment i altres activitats en matèria de seguretat industrial en l’àmbit de la Comunitat Valenciana
  • E ltermini de presentació de sol·licituds per a l’admissió als exàmens de la convocatòria ordinària del present exercici serà del 6 al 20 de setembre de 2024

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat este dilluns una resolució de la Direcció General d’Indústria pel qual s’aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics per a l’obtenció dels carnets professionals que s’han de realitzar durant l’any 2024. Estos carnets professionals són els que autoritzen la instal·lació, manteniment i altres activitats en matèria de seguretat industrial en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Juntament amb l’aprovació de les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics, es regula el procediment d’expedició dels carnets professionals i de les certificacions acreditatives de la superació d’estes proves durant el present exercici 2024.

En esta resolució també s’establix el calendari per a l’any 2024 per a la presentació de sol·licituds a l’efecte de ser admés a les diferents proves. En tots els casos la manera de presentació de sol·licituds es farà exclusivament de manera telemàtica. S’ha d'omplir a través del formulari habilitat a este efecte en el portal de l’Administració de la Generalitat.

Respecte als carnets professionals, estos són els següents: TO carnet professional d’instal·lacions tèrmiques en edificis; IPPL-I o instal·lació de productes petrolífers líquids de categoria I; IPPL-II o instal·lació de productes petrolífers líquids de categoria II; RPPL-III o reparació de productes petrolífers líquids de categoria III; GA, GB, GC o Instal·lació de gas categoria A, B i C (s’emetrà només el certificat de la categoria superior); OC o personal operador industrial de calderes; GT o carnet de personal operador de grua torre (gruista) i GMA o carnet de personal operador de grua mòbil autopropulsada (de les categories A i B).

Per a ser admeses a la realització de les proves, les persones aspirants han de reunir diferents requisits en funció del tipus de carnet com, per exemple, estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un títol equivalent a efectes laborals o la superació d’un examen mèdic.

Per a l’especialitat d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, a més, se’ls demana tindre els coneixements teòrics i pràctics sobre instal·lacions tèrmiques en edificis justificats mitjançant l’acreditació de formació mínima com a tècnic superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; tècnic superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids; tècnic auxiliar de Lampisteria; tècnic auxiliar en Instal·lacions d’Aigua, Gas i Calefacció o tècnic auxiliar en Instal·lació i Manteniment d’Equips de Fred i Calor.

El termini de presentació de sol·licituds per a l’admissió als exàmens de la convocatòria ordinària del present exercici serà del 6 al 20 de setembre de 2024. Si es vol disposar de més informació, es pot consultar el DOGV.