Justícia i Interior

Nota informativa referida a la Resolució de 15 d’abril de 2024 per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles o forestals mitjançant l’ús del foc

16/04/2024
  • La resolució preveu la possibilitat d’autoritzar cremes per raons determinades a 500 metres de distància de terrenys forestals

Ateses les especials condicions de risc d’incendis forestals que estan afectant la Comunitat Valenciana, i en vista que no hi ha previsió de canvi en els pròxims dies, s’ha considerat necessari prendre les mesures adequades per a minimitzar el nombre d’incendis.

Per això, queden prohibides de manera excepcional les cremes de marges de cultiu o de residus vegetals en aquelles parcel·les situades en terrenys forestals, confrontants o situats en la zona d’influència forestal. Per tant, en les parcel·les situades a més de 500 metres de distància de terrenys forestals, es podrà continuar amb l’activitat de crema en les mateixes condicions que hi havia prèviament a la publicació de la resolució.

En el visor cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià es disposa de la capa “zona d’influència forestal (ZIF) 500 m”, que indica les àrees que es troben a menys de 500 metres de terrenys forestals i, per tant, sobre les quals s’ha prohibit la crema. Es pot accedir al visor a través de l’enllaç següent: visor.

La ruta d’accés a la capa és la següent: Medi Ambient > Prevenció d’incendis > Zona d’influència forestal (ZIF) 500 m, i és visible a partir de l’escala 1.50.000.

En el punt quint de la resolució s’establixen excepcions puntuals a l’aplicació, sempre de caràcter extraordinari.
S’establixen les situacions i els procediments següents per a sol·licitar estes excepcions:
• Parcel·les en les quals es troben residus agrícoles que hagen de ser eliminats per raons fitosanitàries mitjançant l’ús de foc: els titulars dirigiran sol·licitud al Servici de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, acompanyada d’un informe tècnic elaborat per un professional col·legiat amb competències en sanitat vegetal i que justifique la necessitat de crema i la impossibilitat d’ús de mètodes alternatius. Una vegada validat l’informe per part de Sanitat Vegetal, si és el cas, el director general de Prevenció d’Incendis Forestals emetrà resolució favorable a la crema.
• Parcel·les en les quals s’hagen arrancat cultius llenyosos prèviament a la publicació de la resolució i estiguen pendents de crema per a la replantació o transformació: Els titulars dirigiran sol·licitud al Servici de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Una vegada comprovada la necessitat per part de personal de la conselleria mencionada, el director general de Prevenció d’Incendis Forestals emetrà resolució favorable a la crema.

En els dos casos, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol registre oficial, preferentment en l’oficina comarcal agrària a la qual pertanga l’explotació, o bé a través del tràmit telemàtic genèric: procediment.

Finalment, és important remarcar que estes mesures tenen un caràcter excepcional i, tal com indica el punt sext de la resolució, si les circumstàncies que n’han motivat la publicació canvien, es podrà publicar una altra resolució que autoritze de nou les cremes.