Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell ratifica el Pla d’actuació de la Inspecció General de Servicis 2024-2025

29/04/2024
  • El pla elaborat per la Conselleria d’Hisenda fixa com a objectius l’impuls del sistema d’alertes per a la prevenció d’irregularitats i el reforç de les funcions de la Inspecció General de Servicis
  • Este instrument de planificació es marca també com a prioritat la potenciació de les ferramentes de millora de la qualitat dels servicis públics que presta la Generalitat

El Consell ha pres nota del Pla d’actuació de la Inspecció General de Servicis 2024-2025 aprovat per la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública.

Este pla, que es configura com a principal instrument de planificació de l’activitat de la Inspecció General de Servicis, arreplega les actuacions que es desenvoluparan en este període, així com els mecanismes per al seu control i avaluació i els recursos assignats per a l’execució.

Es complix així el que s’establix en la Llei 22/2018, de la Generalitat, d’Inspecció General de Servicis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

En primer lloc, el pla es marca l’objectiu de potenciar el paper de la Inspecció General de Servicis en l’àmbit de la prevenció impulsant el sistema d’alertes previst en esta llei.

En este àmbit, les actuacions més rellevants se centren en el desenvolupament dels plans d’autoavaluació de riscos en les àrees de gestió de contractació, subvencions i personal; la millora de la incorporació de dades i definició d’indicadors, i la participació en el projecte per a elaborar l’estratègia d’integritat institucional de la Generalitat.

Reforç de les funcions de la Inspecció de Servicis

En segon lloc, es busca reforçar i consolidar les funcions de la Inspecció General de Servicis com a òrgan de control intern.

En este apartat, l’atenció i investigació de les denúncies i les informacions anònimes que es reben en la Inspecció General de Servicis representen una part fonamental de les seues actuacions inspectores i de control.

El pla preveu, en este sentit, desenvolupar i impulsar el Sistema Intern d’Informació de l’Administració de la Generalitat (SII-GVA), que es va implantar en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

D’altra banda, amb la finalitat de millorar la gestió, es preveu el disseny i el desenvolupament d’una solució tecnològica unitària que integre tots els canals de denúncies i comunicacions davant la Inspecció General de Servicis.

Actuacions de control

Junt amb estes actuacions inspectores que s’inicien per denúncia o informació anònima, en el pla s’han programat altres actuacions. Així, s’han programat, com a actuacions ordinàries, l’anàlisi del procediment per al reconeixement del grau de discapacitat, la renda valenciana d’inclusió i l’estudi de l’aplicació del sistema de millora d’ocupació en la Generalitat.

Com a actuacions d’anàlisi organitzativa, es duran a terme accions relacionades amb la subdirecció general amb competències en planificació, gestió i explotació de ports i infraestructures portuàries de competència autonòmica i l’anàlisi de l’organització del treball desenvolupat pel personal d’administració i servicis en centres docents no universitaris.

També es preveu fer un seguiment de les recomanacions d’actuacions d’exercicis anteriors relatives a l’anàlisi del procés de contractació en l’Administració de la Generalitat, dels procediments de l’autorització de la compatibilitat d’activitats i del reconeixement del nivell de valencià en alumnes que finalitzen l’ESO, Batxiller i Formació Professional.

En tercer lloc, en el pla es preveu l’impuls de les ferramentes de millora de la qualitat dels servicis públics prestats per la Generalitat, com ho són, entre altres, les cartes de servici, les autoavaluacions de qualitat i el sistema de queixes.