Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova el decret que modifica la regulació de la tipologia i funcionament de centres, servicis i programes de servicis socials

29/04/2024
  • El Consell respon així a la demanda del sector i amplia els terminis perquè els centres puguen aplicar els requisits establits en la normativa
  • El decretordena l’atenció primària i la secundària amb condicions materials i funcionals bàsiques dels centres, servicis i programes
  • Aborda l’actualització de les ràtios de professionals de tots els recursos inclosos en el sistema

El Consell ha aprovat el decret pel qual s’amplien els terminis de la norma que regula la tipologia i el funcionament dels centres, servicis i programes de servicis socials i la seua ordenació dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.

Esta nova norma modifica parcialment el decret 27/2023, de 10 de març, que descriu, ordena i concentra la normativa d’aplicació als centres en matèria de servicis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i establix les seues característiques, condicions funcionals, estructurals, materials i de personal, així com els requisits necessaris per a la seua posada en marxa i funcionament.

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge ha constatat, tal com li ha traslladat el mateix sector afectat, la dificultat o impossibilitat de compliment de diferents terminis establits en este decret perquè els centres de servicis socials apliquen els requisits, per la qual cosa ha considerat oportuna i necessària la seua modificació.

Per això, el nou decret aprovat pel Consell modifica estos terminis i els adequa a uns períodes temporals més realistes i raonables que permeten una major i millor adaptació als fins que es perseguixen amb la regulació.

Cal assenyalar que les modificacions aprovades afecten exclusivament el calendari d’algunes de les exigències establides en l’anterior, però no produïx cap perjuí a les persones usuàries dels centres i recursos inclosos. A més, s’apliquen a àmbits molt concrets, com ara instal·lacions, figures professionals, ràtios o titulacions.

Així mateix, la modificació respecta i s’ajusta el calendari fixat en l’acord del Consell Territorial de Servicis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència sobre criteris comuns d’acreditació de qualitat dels centres i Servicis del Sistema d’Atenció a la Dependència fa dos anys. Concretament, l’ampliació de terminis i calendari afecta sis disposicions transitòries de les 23 que té.

Ampliació de terminis

Tal com recull el nou decret, s’amplia en un any més el període per a l’adequació dels centres, servicis i programes de servicis socials actualment autoritzats, quant a les denominacions i continguts de les noves tipologies de centres, servicis i programes de servicis socials.

S’afig un període de dos anys més perquè els centres autoritzats adapten les seues instal·lacions, i també s’amplia en un any més perquè els centres adapten les seues plantilles, figures professionals, ràtios i titulacions als criteris o requisits establits.

Amb este nou marc jurídic, s’ordena l’atenció primària i l’atenció secundària amb condicions materials i funcionals bàsiques dels centres, servicis i programes, especificant les prestacions que oferixen i detallant aspectes organitzatius, de personal o metodològics.

Respecte al personal, s’aborda l’actualització de les ràtios de professionals de tots els recursos inclosos en el sistema, la qual cosa oferix noves oportunitats de treball, amb més personal i nous perfils tècnics i una aposta clara en plans de formació destinats a les plantilles de recursos de servicis socials.

Així mateix, destaca l’aposta per nous models d’atenció convivencials i un nombre màxim de places més reduït per a crear centres residencials més semblants a una llar i espais més humans, tot això amb la finalitat de millorar l’atenció en els centres de servicis socials municipals, centres ambulatoris i centres de dia.

A més, el nou decret es marca com a objectiu una major adaptació a les necessitats de les persones i del territori amb mecanismes com l’atenció per sessions o els punts d’atenció deslocalitzada.