Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova l’acord pel qual s’establixen els nous criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat

29/04/2024
  • Els criteris donen suport a les comunicacions orals i escrites en valencià per part del personal empleat públic, donen entrada a les formes valencianes més generals i homogeneïtzen els textos 
  • L’objectiu és aconseguir una comunicació eficaç i que la ciutadania se senta còmoda usant la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana

El Ple del Consell ha aprovat l’acord pel qual s’establixen els nous criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat.

Estos nous criteris han sigut elaborats per la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, dependent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, i seran aplicables per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El Decret 136/2023, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, establix que la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística és l’òrgan directiu al qual correspon dirigir, analitzar, coordinar i executar la política lingüística d’acord amb la planificació lingüística de la Generalitat i amb la normativa legal vigent.

Els criteris lingüístics donen suport a les comunicacions orals i escrites en valencià per part del personal empleat públic, donen entrada a les formes valencianes més generals i homogeneïtzen els textos redactats en l’Administració de la Generalitat, sempre buscant una comunicació clara i comprensible per a la ciutadania.

Així, es considera que la llengua que utilitza el personal empleat públic és la cara més visible de l’Administració i, per això, és rellevant que esta oriente a triar en cada cas les formes més adequades per a aconseguir una comunicació eficaç i que faça que la ciutadania se senta còmoda usant la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. A més, es pretén assessorar qualsevol persona interessada en l’ús del valencià, tant oral com escrit, en les seues comunicacions en esta llengua.

El Govern Valencià anterior, en la seua primera legislatura va produir un canvi en l’ús del valencià buscant la confluència del valencià amb els estàndards d’altres territoris i comunitats autònomes. A tall d’exemple, en els seus criteris es van canviar paraules com ‘servici’, ‘juí’, que són les primeres formes en el Diccionari Normatiu Valencià, per ‘servei’ i ‘judici’ més freqüents en altres territoris. Així mateix, determinades paraules amb accentuació valenciana ‘terratrémol’, es van canviar per accentuació catalana ‘terratrèmol’. Igualment, es marcava la preferència per la forma ‘aquí’ amb rebuig de la forma ‘ahí’ acceptada per l’AVL.

Els criteris lingüístics aprovats pel Consell s’adapten a la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que va emetre un informe el 22 de desembre de 2023. Així mateix, s’ha realitzat un tràmit de participació obert a les universitats i entitats locals que compten amb oficines de promoció lingüística, com les diputacions, entre altres.

Exemples

Els criteris pretenen acostar el valencià de la ciutadania a l’Administració, al mateix temps que s’aposta per un llenguatge apropiat per a les comunicacions formals. Entre altres aspectes, s’insta a utilitzar termes d’utilització més freqüents i comuns, com les formes ‘acostar’ davant d’‘apropar’, ‘arreplegar’ abans que ‘recollir’, ‘carrera’ abans que ‘cursa’, ‘eixir’ abans que ‘sortir’, ‘ferramenta’ abans que ‘eina’, ‘faena’ abans que ‘feina’, ‘gasto’ abans que ‘despesa’ o ‘pròxim’ abans que ‘proper’.

A més, es recomana l’ús dels demostratius simples ‘este/a/os/es’ en compte d’‘aquest/a/os/es’ i dels verbs incoatius amb la forma -ix i no -eix.

A més, els nous criteris recomanen usar la locució adverbial ‘a on’ per a indicar el lloc on s’està o on es dirigix. Per a referir-se al dia en què ens trobem s’ha d’usar preferentment la variant ‘hui’.

D’altra banda, entre altres exemples, es permet l’ús de l’article neutre ‘lo’ en escrits poc formals i comunicacions orals, i la preposició ‘per a’ s’usa amb complements que indiquen finalitat o destí, tal com recomanen les gramàtiques de l’AVL.

Este acord deroga la Resolució de 23 de novembre de 2016, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’aprovaven els criteris lingüístics d’aplicació en l’Administració de la Generalitat i en els seus ens instrumentals.

Estos nous criteris lingüístics, a més de ser aplicables en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, també s’usaran en les activitats que compten amb la col·laboració o finançament de la Generalitat mitjançant subvenció, contracte, conveni, patrocini o altres figures jurídiques, quan així s’establisca en les normes reglamentàries, bases o clàusules.