Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

El Consell aprova la declaració de la cultura del cànem de Callosa de Segura com a bé d’interés cultural immaterial

29/04/2024
  • Esta declaració atorga la màxima protecció al cultiu del cànem i al conjunt de coneixements, tradicions, activitats, creacions, pràctiques, usos i tècniques relacionades amb el cànem al llarg dels segles
  • Els treballs sobre esta fibra natural han romàs invariables durant segles i constituïxen una manifestació viva de la tradició d’estes terres

El Consell ha aprovat el decret pel qual es declara bé d’interés cultural (BIC), amb la categoria de bé immaterial, la cultura del cultiu del cànem de Callosa de Segura.

El cultiu del cànem és considerat com una activitat tradicional de gran arrelament cultural en este municipi del sud de la província d’Alacant que ha perdurat durant segles, fins al punt de ser un referent no solament per a Callosa de Segura, sinó també per a totes les poblacions del Baix Segura.

Com destaca l’acord, els coneixements transmesos de generació en generació entorn del cultiu del cànem i les seues aplicacions constituïxen una riquíssima mostra etnològica i s’erigixen en la major expressió viva heretada dels avantpassats, quant a les tècniques i sabers vinculats a l’artesania tradicional pròpia de la vega del riu Segura, la qual cosa ha motivat la seua protecció com a BIC de caràcter immaterial.

A més, el manteniment i transmissió de la cultura del cànem com a element del patrimoni cultural ha generat en l’actualitat un calendari vinculat al seu cultiu, seguint les tècniques tradicionals, i també a la recreació els oficis tradicionals que es desenvolupen en el context de les activitats promogudes des del Museu i l’Escola del Cànem, que s’han convertit en fites del calendari festiu local per a la població callosina.

Per tant, la declaració com a BIC atorga la màxima protecció no solament al cultiu tradicional pròpiament dit, sinó al conjunt de coneixements tradicionals, activitats, creacions, pràctiques, usos i tècniques relacionades amb la cultura del cànem.

La protecció de la cultura del cànem de Callosa de Segura com a patrimoni cultural immaterial es concretarà en la realització de treballs d’identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics i en la incorporació dels testimoniatges disponibles que contribuïsquen a garantir la seua protecció i preservació.

A més, es vetlarà pel normal desenvolupament i pervivència d’esta manifestació cultural, tutelant la conservació dels seus valors tradicionals i la seua transmissió a les generacions futures.

Les accions de salvaguarda que es proposen hauran de tindre en compte, de manera molt especial, els riscos de desvirtuació que es podrien derivar del turisme massiu, així com la necessitat de valorar i protegir adequadament els oficis tradicionals associats a esta manifestació.

La gestió del bé l’exerciran l’Ajuntament de Callosa de Segura, l’Escola dels Treballs Artesanals del Cànem i el Museu del Cànem, juntament amb tots els actors d’esta manifestació immaterial, que seran els que decidisquen sobre aspectes materials i immaterials, així com sobre el seu desenvolupament i protecció.

Qualsevol canvi que excedisca el desenvolupament normal dels elements que formen esta manifestació cultural s’haurà de comunicar a la direcció general amb competències en matèria de patrimoni cultural, que haurà de concedir, si és procedent, l’autorització administrativa i la modificació de la declaració com a BIC.

La declaració d’este bé d’interés cultural de caràcter immaterial s’inscriurà en la Secció primera de l’Inventari general del patrimoni cultural valencià i es comunicarà, així mateix, al Registre general de béns d’interés cultural del Ministeri de Cultura.

Una tradició amb més de huit segles d’història

A l’horta del Riu Segura, a la qual pertany geogràficament Callosa de Segura, s’han constatat dades sobre el cultiu del cànem i l’ús de les seues fibres des del segle XIII, amb diferents mencions al llarg dels segles.

Així mateix, el cèlebre cronista Antonio José Cavanilles o, en el segle XIX, Madoz, feien referència a les produccions de collites de cànem i els nombrosos oficis dedicats a estos entre els quals cal esmentar, a part de l’agricultura en general, la de fabricació d’espardenyes de cànem, els telers de llenç o la venda de la canyamissa o canya del cànem a l’Arsenal de Cartagena per a l’elaboració de pólvora pel cos d’artilleria.