Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

La renda familiar, la condició d’exalumne o sol·licitar el centre com a primera opció, entre els criteris per a obtindre el punt de circumstància específica en l’admissió de l’alumnat

29/04/2024
  • Educació remet als centres una instrucció amb els supòsits que s’han de valorar, entre els quals figuren aspectes que coincidixen amb el decret d’admissió aprovat fa poc i altres no coincidents
  • Els centres podran triar per a la valoració un total de quatre criteris diferents d’entre els 22 proposats, pels quals es podrà assignar a l’alumnat un punt sempre que complisca almenys un dels criteris

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha comunicat este dilluns als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i en els centres d’Educació Especial a la Comunitat Valenciana, la instrucció per a la supervisió de la circumstància específica en el procés d’admissió per al curs 24/25.

Esta circumstància, per la qual les famílies podran obtindre un punt extraordinari en el procés d’admissió, inclou tant situacions coincidents amb el Decret 48/2024, aprovat fa poc pel Ple del Consell, com altres que no coincidixen. Els centres podran triar per a la valoració un total de 4 criteris diferents, d’entre els 22 que es detallen a continuació, pels quals es podrà assignar a l’alumnat un punt sempre que complisca almenys un dels criteris.

Així, entre els criteris coincidents figuren l’existència de germans o germanes, o altres xiquets o adolescents integrants de la família d’acollida o guardadora amb finalitats d’adopció, matriculats en el centre o la proximitat del domicili on residisca l’alumne o alumna o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals.

També figuren en este apartat la renda per càpita de la unitat familiar, la condició de persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió, que els pares o tutors legals siguen treballadors del centre docent o la concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares o tutors legals, o germans i germanes.

A més, es recullen també els supòsits de condició legal de família nombrosa, l’alumnat nascut de part múltiple o l’acreditació de família monoparental, l’existència de germans o germanes o altres xiquets o adolescents integrants de la família d’acollida o guardadora amb finalitats d’adopció que sol·liciten plaça per primera vegada a la Comunitat Valenciana o canvien de localitat de residència.

Així mateix, es podrà valorar per a este punt específic la simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa, la condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana. També comptarà en este apartat l’expedient acadèmic per a l’admissió al Batxillerat.

Circumstàncies no coincidents

Entre els criteris que poden valorar-se per a l’obtenció del punt de circumstància específica i que no coincidixen amb els criteris d’admissió referits en el Decret 48/2024, figuren aspectes com la condició d’antic alumne del centre bé de l’interessat, dels seus pares o algun dels germans o altres xiquets o adolescents integrants de la família d’acollida o guardadora amb finalitats d’adopció, de la persona sol·licitant en el centre per al qual demana plaça.

Així mateix, es podrà valorar estar matriculat en el primer cicle de l’Educació infantil en un centre autoritzat per a impartir estos ensenyaments, així com estar matriculat en el primer cicle de l’Educació infantil en un centre autoritzat per a impartir estos ensenyaments que siga de la mateixa titularitat, fundació, associació o cooperativa, o que els pares o tutors de l’alumne participant facen una activitat laboral o professional remunerada.

En este apartat també es recull que els pares o tutors legals de l’alumne participant es troben en situació de desocupació, que l’alumne pertanga a una família no nombrosa ni monoparental, en la qual tinga un únic germà o germana, que s’haja sol·licitat el centre en primera opció o que s’haja realitzat la sol·licitud d’admissió conjunta i simultània de germans en el mateix centre.

Finalment, es podrà puntuar una altra circumstància específica determinada pel consell escolar dels centres públics o per la titularitat dels centres privats concertats. En este cas els centres només podran plantejar dos opcions.

Documentació acreditativa

Des de la Direcció General de Centres Docents s’ha elaborat un qüestionari perquè els centres comuniquen la data d’aprovació pel consell escolar dels centres públics o la titularitat dels centres privats concertats de les circumstàncies específiques per les quals podrà assignar-se un punt a l’alumnat, així com les circumstàncies específiques que s’han determinat i si és el cas la documentació justificativa necessària per a la seua acreditació.

Totes les circumstàncies assenyalades hauran de ser convenientment acreditades durant el procés d’admissió amb diferent tipus de documentació, entre la qual s’inclou el llibre de família, certificats d’empadronament, contractes de treball o diferents tipus de certificats. La Inspecció Educativa serà la responsable de la supervisió, d’ofici i a tots els centres, de la o les circumstàncies específiques no coincidents comunicades a través del qüestionari.

En la web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació es publicarà la relació de la o les circumstàncies específiques comunicades per tots els centres, així com la documentació justificativa que cal presentar.