Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
IVC Arts Escèniques

L’Institut Valencià de Cultura destina 3,4 milions d’euros en ajudes biennals per a donar suport a les companyies professionals de teatre, dansa i circ

03/05/2024
  • Les subvencions es destinaran a finançar tant projectes propis com invitats en sales i teatres de gestió privada
  • L’objectiu d’estes ajudes, publicades en el DOGV, és que la ciutadania puga disposar d’una oferta diversificada i de qualitat d’espectacles d’arts escèniques

L’Institut Valencià de Cultura (IVC), dependent de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, ha publicat en el DOGV la convocatòria per la qual es destinaran 3,4 milions d’euros en ajudes de caràcter biennal destinades a companyies privades que es dediquen de manera professional i habitual a la producció i exhibició de muntatges escènics de teatre, dansa i circ a la Comunitat Valenciana, amb la fi última que la ciutadania puga disposar d’una oferta diversificada i de qualitat.

Del total, 1,7 milions d’euros corresponen a l’anualitat de 2024 i altres 1,7 milions d’euros a l’anualitat de 2025.

Estes ajudes pretenen fomentar la producció i les gires escèniques professionals en l’àmbit del teatre, circ i dansa; donar suport a la creativitat escènica i la seua difusió i fomentar la mediació en l’àmbit de les arts escèniques.

Els projectes hauran de desenvolupar-se al llarg de dos anys i han d’incloure com a mínim una d’estes dos opcions: la primera és tindre una producció d’arts escèniques que s’haja d’estrenar abans de novembre de 2025. En este cas, no se subvencionaran més de dos produccions per beneficiari.

La segona opció per a rebre estes ajudes és tindre un pla de gira biennal d’arts escèniques que tinga previst un mínim de 70 funcions per a les companyies de teatre i 30 per a les companyies de circ, dansa i arts de carrer. A este efecte computaran tant les funcions realitzades a la Comunitat Valenciana, com en la resta de comunitats autònomes d’Espanya, així com a l’estranger.

També s’inclouran tots els projectes de residències, de formació, d’edició, d’investigació, d’assistència a fires i de mediació que faça l’entitat beneficiària i que estiguen directament vinculades amb les arts escèniques.

Les activitats hauran de tindre lloc entre l’1 de desembre de 2023 i el 30 de novembre de 2025, les dos dates incloses, amb l’excepció de la data de l’estrena dels espectacles beneficiats d’ajuda anual a la producció professional o producció emergent, que haurà de tindre lloc com a màxim el 31 de gener de 2026.

Les subvencions es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, i mitjançant el règim de concurrència competitiva.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les sol·licituds, en model normalitzat, han de dirigir-se a l’IVC, per via telemàtica a través del registre de la seu electrònica accessible des de la pàgina web de l’IVC.