Presidència

El Consell aprova la creació de la Comissió Interdepartamental per a la Transformació Digital i Simplificació Administrativa a la Comunitat Valenciana

13/05/2024
  • La comissió coordinarà, impulsarà i supervisarà el disseny i execució de la política de la Generalitat en matèria de transformació digital, simplificació administrativa i qualitat dels servicis públics 

El Ple del Consell ha aprovat la creació i regulació de la Comissió Interdepartamental per a la Transformació Digital i Simplificació Administrativa en la Comunitat Valenciana (CITSA), que coordinarà, impulsarà i supervisarà el disseny i execució de la política de la Generalitat en matèria de transformació digital, simplificació administrativa i qualitat dels servicis públics.

Entre les seues funcions, també s’encarregarà de millorar el coneixement dels processos de cada organització i dels seus procediments administratius, la seua estandardització, així com de la seua tramitació íntegrament electrònica. Així mateix, fomentarà l’anàlisi i agilitació dels procediments administratius i afavorirà la posada a la disposició de la ciutadania de servicis de qualitat, oferint informació clara de dades i documents, adequada a les seues necessitats.

D’altra banda, la comissió impulsarà la col·laboració i cooperació amb altres administracions i entitats públiques per a la racionalització dels recursos TIC i promourà una cultura organitzativa per a la transformació digital entre les persones ocupades públiques i crearà dinàmiques de millora de la gestió del coneixement dins de la Generalitat.

La CITSA serà informada regularment de l’estat de la ciberseguretat i remetrà al Consell els informes executius que elabore amb funcions en esta matèria.

La presidència de la comissió correspondrà a la persona titular del departament que tinga atribuïdes les competències en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions, en tant que la vicepresidència serà ocupada per la persona titular de la secretaria autonòmica del departament que tinga atribuïdes les competències en matèria de simplificació administrativa, i la secretaria correspondrà a la persona titular de l’òrgan directiu competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions.

Finalment, les vocalies estaran formades per les persones que exercixen la titularitat de les vicesecretaries; una persona titular de la secretaria autonòmica o de la direcció general, segons el cas, en representació de cada un dels departaments amb competències pròpies en les matèries de tecnologies de la informació i d’innovació; i la persona titular de l’òrgan directiu competent en matèria de simplificació administrativa.

La presidència de la CITSA podrà convocar representants del sector públic instrumental dependent de la Generalitat, personal directiu o empleat públic i especialistes externs en la matèria de què es tracte, amb veu, però sense vot.

També s’ha aprovat la creació de la Comissió de Seguiment de Simplificació i Transformació Digital, com a comissió tècnica de naturalesa permanent de la CITSA, amb la finalitat de proporcionar suport i assessorament, de la qual formaran part, entre altres, una persona representant de l’Advocacia General, una altra de la Intervenció General i el/la delegat/a de protecció de dades.