Presidència

El Consell aprova la creació del Comité de Cooperació Autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana

20/05/2024
  • La Generalitat crea este nou òrgan que regula la col·laboració amb les diputacions provincials i les entitats locals des d’una vocació municipalista i la voluntat de diàleg continu
  • El Comité de Cooperació Autonòmica i Local es convertirà en un fòrum per a posar en comú les necessitats dels municipis valencians en qüestions com a inversions, seguretat, urbanisme o mobilitat

El Consell ha aprovat el decret pel qual es crea i regula el Comité de Cooperació Autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana com a òrgan permanent de consulta, treball i posada en comú de qüestions rellevants per als municipis valencians.

La Generalitat, des de la seua vocació municipalista i la seua voluntat de diàleg continu, crea este nou òrgan i regula, de manera institucional i estable, les relacions de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Al seu torn, el nou comité permetrà compartir experiències i millorar la coordinació de les decisions que s’adopten en el seu si per a aprofundir en l’autonomia local i en les polítiques de cooperació municipal.

El Comité de Cooperació Autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana es convertirà en un fòrum permanent de treball i diàleg per a posar en comú les necessitats dels municipis valencians en qüestions com inversions, seguretat, urbanisme, mobilitat i qualsevol altra matèria d’interés comú.

També tindrà funcions relacionades amb el finançament local i autonòmic, així com amb la consulta i adopció d’acords relacionats amb la millora de la coordinació de les diferents administracions implicades.

Les entitats locals duen a terme nombroses actuacions en estos àmbits, la qual cosa fa convenient articular una col·laboració interadministrativa mitjançant canals de col·laboració i cooperació permanents amb tots els municipis, províncies i altres entitats locals, així com obrir un espai de consulta, treball i posada en comú d’aspectes rellevants per al municipalisme, que servisca com a fòrum permanent de treball, diàleg i d’avanç de les competències i els servicis públics.

Composició

Este nou òrgan de col·laboració estarà presidit per la persona titular del departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’Administració local, o la persona titular de la secretaria autonòmica en qui delegue.

Tindrà, a més, set vocalies de l’Administració de la Generalitat; les persones titulars de les presidències de les diputacions provincials o les persones que designen per a la seua substitució; les persones titulars de les alcaldies d’Alacant, Castelló de la Plana, Elx i València o regidors o regidores en els qui deleguen; a més de la persona titular de la presidència de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies o persona que designe en la seua substitució.

En funció de les matèries que s’han de tractar en cada reunió, i quan així ho aconselle la naturalesa i el contingut dels assumptes que es tractaran, la presidència de l’òrgan podrà convidar a participar en les reunions diferents persones responsables públiques en els àmbits respectius.

La creació del Comité de Cooperació Autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana i el seu funcionament no suposa cap cost per a la Generalitat.