Presidència

La Generalitat convoca ajudes per a la protecció del patrimoni i la dinamització cultural en municipis

04/06/2024
La Generalitat convoca ajudes per a la protecció del patrimoni i la dinamització cultural en municipis
  • Entre altres actuacions, se subvenciona l’adequació i renovació de béns i espais municipals 
  • El DOGV també publica les ajudes per a subvencionar el gasto corrent en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana

Presidència de la Generalitat ha convocat ajudes per valor de 7,3 milions d’euros per a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, així com l’adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Així mateix, el DOGV també publica la convocatòria d’ajudes de Presidència de la Generalitat destinades al sosteniment de gastos corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per valor de 500.000 euros.

Protecció del patrimoni

Així, les ajudes per a la protecció del patrimoni i la dinamització cultural estan destinades a municipis i entitats locals menors que acrediten la titularitat pública o privada dels béns, sempre que l’actuació municipal revista especial significació per a la localitat i que complisca amb un objectiu d’utilitat pública o d’interés social.

Segons establixen les bases de la convocatòria, la quantia màxima de la subvenció que es concedisca no podrà superar els 150.000 euros per entitat beneficiària.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, la presentació de la sol·licitud de subvenció ha de fer-se de manera telemàtica.

Ajudes per a mancomunitats

D’altra banda, per a beneficiar-se de les subvencions destinades al sosteniment de gastos corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, les entitats han d’estar ple funcionament i inscrites en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

Com a requisit, també han d’acreditar la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública en els plecs de contractació aprovats dins de l’últim any natural.

Seran subvencionables els gastos corrents i de funcionament inclosos en el capítol II del pressupost de gastos de l’exercici pressupostari 2024, i haver sigut realitzats durant el període comprés entre l’1 de gener de l’exercici corrent i l’últim dia del mes en què es porte a efecte la publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les presents ajudes.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV. La presentació de la sol·licitud de subvenció ha de fer-se de manera telemàtica.

 

Galeria d'imatges