Hisenda, Economia i Administració Pública
R+D+I

La Generalitat promou el treball de grups d’investigació en economia pública amb subvencions per un import global de 300.000 euros

16/06/2024
La Generalitat promou el treball de grups d’investigació en economia pública amb subvencions per un import global de 300.000 euros
  • Hisenda publica la convocatòria per a 2024 d’esta línia de suport a la investigació, amb la qual es finança plurianualment la realització de tesis doctorals
  • Amb esta actuació, es busca enfortir els grups d’investigació en economia pública que hi ha a la Comunitat Valenciana i també promoure la formació investigadora de persones jóvens

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública ha convocat subvencions destinades al suport de grups d’investigació en economia pública d’universitats de la Comunitat Valenciana.

La convocatòria, amb una dotació global de 300.000 euros, permet finançar plurianualment tesis doctorals durant un període de quatre anys. En concret, l’import per a l’exercici de 2024 ascendix a 12.500 euros, quantitat que s’incrementarà als 75.000 euros tant en 2025 com en 2026 i 2027, i ascendirà a 62.500 euros en 2028.

Amb esta actuació es busca enfortir els grups d’investigació en economia pública que hi ha a la Comunitat Valenciana, i també promoure la formació investigadora de persones jóvens, contribuir a millorar el coneixement sobre el finançament de les hisendes territorials i facilitar l’orientació i l’actualització de les polítiques públiques realitzades des de l’Administració autonòmica.

Les entitats beneficiàries d’estes subvencions són les universitats del Sistema Universitari valencià que impartisquen estudis oficials de doctorat, així com els centres d’investigació de la Comunitat Valenciana que complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores.

Activitats d’investigació

Se subvencionaran activitats d’investigació relacionades amb l’economia pública i, en concret, sobre fallades del mercat i béns públics; economia del benestar; gasto públic, eficiència i equitat; finançament de polítiques de gasto; imposició i elecció pública; sistemes fiscals; hisenda autonòmica i local; federalisme fiscal; anàlisi econòmica i avaluació de polítiques públiques; dèficits fiscals i deute públic, sostenibilitat de les finances públiques; pressupost i regles fiscals; economia pública internacional, i regulació pública.

Contractació de personal predoctoral

Dins d’esta convocatòria, es concediran, com a màxim, tres subvencions, amb una quantia individual també màxima de 25.000 euros anuals. A més, les sol·licituds de subvenció hauran de contindre de manera obligatòria la contractació d’una persona investigadora de caràcter predoctoral, la selecció de la qual es farà per part de l’entitat beneficiària a través d’un procés en règim de publicitat i concurrència competitiva.

La dotació anual màxima per a cada un dels contractes predoctorals serà de 23.000 euros i es destinarà necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que rebrà el personal investigador en formació durant este període, que s’haurà d’indicar en cada contracte, serà de 16.800 euros bruts anuals.

El grup d’investigació haurà d’estar format, com a mínim, per tres persones investigadores doctores amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d’investigació i en servici actiu, una de les quals serà investigadora principal.

Esta persona investigadora principal ha de tindre formalitzada la seua vinculació amb l’entitat beneficiària en una categoria professional que requerisca ser doctora; tindre reconegut o avaluat positivament, almenys, un tram d’avaluació de l’activitat investigadora per la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora o per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, o haver finalitzat com a persona investigadora principal algun projecte d’R+D+I amb duració mínima de dos anys del pla nacional o estatal d’R+D+I o del programa marc de la Unió Europea.

A més, només es podrà presentar una sol·licitud per investigadora o investigador principal.

D’altra banda, el termini de presentació serà de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, realitzada el 14 de juny, i les sol·licituds i la documentació necessària es presentaran telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Per a obtindre informació addicional, es pot consultar l’enllaç del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Galeria d'imatges