Justícia i Interior
Administració de Justícia

Justícia aplica l’increment del complement autonòmic transitori i específic per a lluitar contra la bretxa salarial en 2023

26/06/2024
  • La mesura suposarà la distribució de 699.662 euros i va ser negociada en la Mesa Sectorial de Justícia

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l’aplicació de l’increment del complement autonòmic transitori i complement específic corresponent al Programa temporal de lluita contra la bretxa salarial, previst en els pressupostos de la Generalitat de 2023, relatiu al personal al servici de l’Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana, i d’actualització de les taules retributives.

El 5 de desembre de 2023 es va negociar en la Mesa Sectorial de Justícia la distribució de la quantitat assignada per a la reducció de la bretxa salarial, i es va acordar l’augment del complement específic i el complement autonòmic transitori del personal dels cossos al servici de l’Administració de Justícia.

Esta distribució ha sigut ratificada per l’Acord de 21 de juny de 2024, del Consell, per a l’aplicació de l’increment del complement autonòmic transitori i el complement específic, i la seua actualització d’acord amb els increments generals de les retribucions que s’establisquen en les lleis de pressupostos generals de l’Estat i la Generalitat, a partir de 2023.

En la Mesa Sectorial de Justícia es va concretar l’augment del complement específic i el complement autonòmic transitori dels llocs de treball dels cossos del personal al servici de l’Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana per a metges forenses, facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, ajudants de laboratori, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial.

La mesura, que suposarà la distribució de 699.662 euros que incrementen el complement autonòmic transitori i el complement específic que percep el personal al servici de l’Administració de Justícia transferit a esta Comunitat, implica que este personal passarà a percebre en la seua nòmina les quanties dels complements esmentats ja actualitzades, així com la liquidació dels endarreriments corresponents des de l’1 de gener de 2023.

L’abonament de les quantitats a percebre afectarà tot el personal que es trobe en servici actiu en el moment de l’actualització, així com el que ho haja estat en algun moment a partir de l’1 de gener de 2023.

Estos complements formen part del Programa temporal de lluita contra la bretxa salarial per als anys 2023 i 2024, que té la finalitat de racionalitzar els desfasaments en les classificacions i les taules retributives sobre els complements específics.