Sanitat

El Consell autoritza un acord marc per al subministrament de material necessari per a l’assistència sanitària a pacients amb diabetis tipus I i II

28/06/2024
  • Es tracta de material fungible per al monitoratge de glucosa i sistemes d'infusió d'insulina per als centres de la sanitat pública valenciana
  • El valor estimat del contracte ascendix a 154,6 milions d’euros

El Consell ha autoritzat un acord marc per al subministrament de material fungible per al monitoratge de glucosa i sistemes d’infusió d’insulina, amb els seus equips electrònics, per als centres de l’àmbit de la sanitat pública valenciana.

Es tracta de material considerat d’ús habitual i necessari per a la prestació de l’assistència sanitària a pacients afectats per la diabetis de tipus I i II.

L’acord marc té per objecte la selecció d’empreses que subministraran este material, la fixació de preus i l’establiment de tots els termes dels contractes.

La duració de l’acord marc és de 2 anys, amb possibilitat de 2 pròrrogues de 12 mesos cada una com a màxim.

En els plecs està prevista la possibilitat de modificació del contracte a un màxim del 20 % de l’import de licitació quan les necessitats reals diferisquen de les estimades inicialment.

El valor estimat del contracte ascendix a 154.671.968 euros.

Esta licitació s’inclou en el pla d’actuació de la Conselleria de Sanitat amb l’objectiu d’obtindre els millors preus garantint la qualitat dels productes subministrats i procurant tota l’equitat i l’eficiència de les compres públiques, dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

Els beneficiaris i beneficiàries d’este acord marc són, d’una banda, els centres sanitaris que conformen la sanitat pública valenciana; les empreses licitadores, que poden accedir a més oportunitats de negoci en un únic procediment, en participar en convocatòries centralitzades, i les persones usuàries finals, tant professionals com pacients, que accedixen als productes de més qualitat en el mercat.