Hisenda, Economia i Administració Pública

El Compte General revela una millora del resultat economicopatrimonial de la Generalitat del 22,80 % per la millora en l’execució dels ingressos

28/06/2024
  • El Ple del Consell rep el Compte General de l’Administració de 2023 format per la Intervenció com a pas previ a remetre’l a la Sindicatura de Comptes
  • El desestalvi de la Generalitat baixa 731,24 milions d’euros per una millora en l’execució dels ingressos respecte a 2022
  • Amb tot, el resultat reflectix la falta de solució a l’infrafinançament que hi ha a la Comunitat Valenciana amb l’actual sistema de finançament, caducat des de 2014

​​​​​​​

El Compte General de l’Administració de la Generalitat Valenciana corresponent a l’exercici 2023, elevat al Consell abans de remetre’l a la Sindicatura de Comptes, mostra una millora en el resultat economicopatrimonial del 22,80 %, ja que passa d’un resultat de -3.206,68 milions en 2022, últim exercici complet tancat per l’anterior Consell, a -2.475,44 milions en 2023.

En termes absoluts, la reducció del resultat negatiu que llança el Compte General de 2023 aconseguix els 731,24 milions d’euros i es deu principalment a una millora de l’execució dels ingressos respecte a l’exercici precedent. En termes relatius, el compte format per la Intervenció General de la Generalitat reflectix un augment del 17,06 % en els ingressos per tributs i les cotitzacions socials, i del 17,58 % en les transferències i subvencions rebudes.

Estes es van incrementar en 2023 a un màxim de 3.018,26 milions d’euros, enfront dels 2.566,99 de l’any 2022, un augment de 451,27 milions en termes absoluts. Amb tot, cal ressenyar que el resultat també reflectix la falta de solució a l’infrafinançament que hi ha a la Comunitat Valenciana amb l’actual sistema de finançament, caducat des de 2014.

El resultat economicopatrimonial és l’equivalent al compte de pèrdues i guanys en empreses privades, ja que reflectix la diferència entre els ingressos-guanys i els gastos-pèrdues, però no són assimilables, perquè la naturalesa dels seus ingressos i els seus gastos és diferent i les administracions públiques, a diferència de les empreses, no estan enfocades a obtindre beneficis, sinó a oferir servicis públics de qualitat a la ciutadania.

El Compte General està integrat pel Compte de l’Administració i els dels organismes autònoms, així com els comptes i els informes d’auditoria retuts per les entitats públiques empresarials, altres entitats de dret públic, societats públiques, fundacions, consorcis i universitats.

En el termini d’un mes des de la formació del Compte General es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) un resum dels principals estats del Compte General de l’Administració de la Generalitat de 2023 i, posteriorment, la Intervenció General de la Generalitat el publicarà íntegrament en la seua pàgina web.