Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova un conveni amb el Ministeri d’Hisenda per a la coordinació d’actuacions en matèria de contractació pública

28/06/2024
  • La Generalitat continuarà utilitzant la Plataforma de Contractació del Sector Públic dependent del Ministeri d’Hisenda per a allotjar els seus perfils de contractant

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per a la coordinació d’actuacions en matèria de contractació pública.

A través d’este acord, la Generalitat continuarà tenint allotjats els perfils de contractant dels òrgans de contractació del seu sector públic en la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d’Hisenda.

La integració de tots els perfils de contractant dels òrgans de contractació del sector públic de la Generalitat en esta plataforma es va realitzar en virtut de l’anterior conveni amb el Ministeri d’Hisenda, subscrit el juny de 2015.

El procés es va completar a la fi de l’any 2016 i permet utilitzar tots els servicis que oferix la plataforma electrònica estatal, així com participar en la gestió d’esta plataforma.

El conveni aprovat establix també els termes de la col·laboració entre el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic i el Registre de contractistes i empreses classificades de la Generalitat.

La Generalitat té el seu propi Registre de contractistes i empreses classificades, l’objecte del qual és deixar constància de les condicions d’aptitud per a contractar davant dels òrgans de contractació de la Comunitat Valenciana.

L’acord determina les actuacions a través de les quals s’integrarà el Registre de licitadors de la Comunitat Valenciana en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

Entre estes actuacions es troba la revisió, la comparació i la conciliació dels models d’informació i de gestió; la conciliació i consolidació en un únic sistema de registre dels assentaments obrants; la definició de les característiques formals específiques que han de complir les interfícies, els models i els formularis; l’aportació de documentació als expedients, i l’establiment de mecanismes per a l’accés compartit a estos i la formació de persones usuàries, en cas que siga necessària.

El període de vigència del conveni serà de quatre anys i es podrà prorrogar expressament per un període de quatre anys addicionals.

La subscripció del conveni no comporta obligacions econòmiques per a la Generalitat, ja que l’Administració General de l’Estat assumix els costos derivats de les actuacions relatives als desenvolupaments informàtics, les modificacions d’estos o el manteniment de les plataformes informàtiques de suport del Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

Quant a la utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l’únic gasto derivat serà la formació de persones usuàries, que és assumit per l’Institut Valencià d’Administració Pública a través dels diversos cursos de formació que s’hi convoquen anualment.