Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova mesures tributàries urgents destinades a les persones afectades per l’incendi de Campanar de València

28/06/2024
  • Les actuacions van dirigides a facilitar l’adquisició d’una nova vivenda per part de les persones que han perdut la seua en el sinistre, així com l’exempció del pagament de les quotes del cànon de sanejament pendents de facturació
  • S’establixen bonificacions durant 2024 i 2025 del total de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per l’adquisició d’un nou immoble destinat a ús residencial

El Consell ha aprovat el decret llei de mesures tributàries urgents destinades a compensar les conseqüències negatives patides per les persones afectades per l’incendi produït al barri de Campanar de València el 22 de gener passat.

El Consell estima necessari i urgent aprovar ajudes que permeten, d’una banda, facilitar l’adquisició d’un nou immoble per part d’aquelles persones propietàries i inquilines de vivendes que hagen resultat inutilitzables a conseqüència del sinistre i, d’altra banda, eximir-les del pagament de les quotes del cànon de sanejament que van quedar pendents de facturació.

Per a fer-ho, s’establix una bonificació temporal, durant els anys 2024 i 2025, del total de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats generat per l’adquisició d’un nou immoble destinat a ús residencial per part dels propietaris i propietàries que hagen patit la pèrdua de l’ús d’un immoble destinat a tal fi, residiren o no en este immoble, i dels arrendataris i arrendatàries la vivenda habitual dels quals haja resultat afectada.

Això suposa que, en el cas que l’adquisició estiga subjecta a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, no s’aplicaran els tipus situats entre el 3 i l’11% previstos en la llei per la qual es regula el tram autonòmic de l’IRPF. En el cas que l’adquisició efectuada siga una vivenda d’obra nova, no seran exigibles els tipus de l’1 o del 0,1 % establits en la llei esmentada.

No obstant això, seran exceptuades de l’aplicació del benefici les persones físiques, jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que siguen titulars d’un nombre d’immobles urbans d’ús residencial o d’una superfície construïda que les faça ser qualificades de grans tenidors segons a la definició donada per la Llei 12/2023, de dret a la vivenda.

A més, es bonifica totes les quotes del cànon de sanejament que quedaren pendents de facturació a les persones abonades afectades pel sinistre. Este benefici no afecta només les quotes corresponents al bimestre anterior a l’incendi, sinó també les quotes fraccionades pendents de pagament en virtut del que es preveu en el Decret llei 11/2023, del Consell, per a minimització de l’impacte sobre les famílies i empreses del pagament del cànon de sanejament.