Sanitat

El Consell regula el procediment de selecció de personal temporal estatutari sanitari per a les categories professionals amb titulació A1 i A2

02/07/2024
  • Es prioritzaran aspectes com la formació específica, els coneixements aplicats a les tasques que es duran a terme i l’experiència prèvia
  • Es puntuen amb fins a un màxim de 10 i 7 punts els títols relacionats amb l’especialitat (doctorats i màsters), amb 4 punts el coneixement del valencià i amb 2 punts altres idiomes comunitaris
  • L’objectiu és assegurar que la selecció s’ajuste a les competències i capacitats necessàries per a cobrir estos llocs, especialment els que requerisquen unes especificitats, qualificacions i tècniques pròpies
  • El procediment ha sigut negociat en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat amb les organitzacions sindicals més representatives

 

El Consell ha aprovat un decret de selecció de personal temporal estatutari sanitari específic per a les categories professionals sanitàries corresponents als grups de titulació A1 i A2, que ha sigut negociat en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat amb les organitzacions sindicals més representatives.

L’objectiu és assegurar que la selecció s’ajuste a les competències i capacitats necessàries per a cobrir estos llocs, especialment en els que requerisquen unes especificitats, qualificacions i tècniques pròpies. Així mateix, es preveu l’establiment de possibles procediments per a les categories que puguen incloure professionals que requerixen els avanços científics i tecnològics.

Les estratègies de selecció de personal de les institucions sanitàries han de permetre trobar professionals amb un alt acompliment que garantisquen la realització de les seues tasques amb eficiència.

Per a comptar amb els qui són més competents, és necessari establir sistemes de selecció que permeten triar el candidat o candidata més idonis per a la funció que han de desenvolupar, uns sistemes i processos que es constituïsquen com a instruments clau per a la identificació i captació del talent, la professionalització, la idoneïtat i el rigor selectiu en funció de les característiques específiques de les categories professionals a les quals es dirigixen.

Per a aconseguir esta finalitat este decret prima la selecció dels i les professionals més ben formats, davant d’altres criteris que prevalien en els últims anys, com ara el valencià, sense menyscapte de valorar el coneixement de la llengua cooficial a la Comunitat Valenciana per damunt d’altres idiomes comunitaris.

Igualtat, mèrit i capacitat

Per tot això, la incorporació de professionals a les plantilles de les institucions sanitàries ha de respondre a un model que proporcione la màxima garantia de compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat per a l’accés al sistema públic sanitari i que, al seu torn, permeta un desenvolupament idoni des de la perspectiva de l’eficàcia i eficiència, amb la finalitat de garantir el dret a la salut de les persones en condicions d’igualtat.

La protecció d’este dret és el que justifica l’establiment d’uns processos de selecció temporal específics i diferents als de la resta de professionals, en els quals es done més importància als aspectes que identifiquen professionals sanitaris de més nivell de titulació, entre altres, la formació específica, els coneixements aplicats a les tasques que cal dur a terme i l’experiència prèvia, amb la finalitat de permetre la selecció del personal més adequada per a l’exercici de les funcions que s’han d’escometre.

Estes funcions són, en molts casos, diferents segons la institució sanitària en la qual es desenvolupen. Així, dins de l’àmbit de cada especialitat, es pot requerir una formació més complexa segons el tipus d’activitat que s’haja de desenvolupar, especialment en les institucions que, per les seues característiques, requerixen coneixements més complets i actualitzats.

D’esta manera, en l’àmbit assistencial, hi ha llocs funcionals amb perfils específics d’alta complexitat o places específiques com poden ser cardiologia hemodinàmica, cirurgia hepatobiliar de càncer i trasplantaments, neonatologia, urgències pediàtriques, radiologia intervencionista, citogenètica, etc.

Per a la seua cobertura és necessari dissenyar uns processos selectius que garantisquen l’acompliment de les tasques immediatament o en un breu termini, una vegada s’incorporen als seus llocs de treball. Per a fer-ho, es podrà seleccionar personal que ja tinga l’experiència o formació pràctica necessària i puga exercir les seues funcions amb plenes garanties sense requerir una formació prèvia.

El decret està dividit en cinc capítols i inclou dos annexos en els quals queden establits els barems per a l’accés als procediments de selecció temporal de manera general en el primer i de manera específica en el segon.

El capítol I establix les disposicions que són d’aplicació general, l’objecte i àmbit d’aplicació, els principis generals i requisits que han de complir els candidats.

Accés temporal general

El capítol II regula les llistes d’ocupació temporal per a personal estatutari sanitari dels subgrups de titulació A1 i A2 de manera general i establix els torns en els quals estan dividides estes llistes, el procediment d’inscripció i aportació de mèrits, la constitució i gestió de les ofertes d’ocupació, entre altres.

També establix el procediment que cal seguir per a la selecció de personal temporal estatutari de la categoria professional d’infermeres i infermers, per a la prestació dels seus servicis en àrees d’activitat que precisen una experiència concreta o formació prèvia.

En concret, relaciona cinc àrees que requerixen una experiència o coneixements concrets (quiròfan, pacients crítics, hemodiàlisi, hemodinàmica i intervencionisme). Estes àrees es podran modificar o ampliar segons les necessitats assistencials així ho aconsellen.

El barem d’aplicació a les llistes d’ocupació temporal regulades en este capítol es detalla en l’annex I. Es potencia la valoració dels aspectes determinants de l’especial necessitat de formació que la societat i l’evolució tecnològica exigix al personal sanitari especialista, com ara els títols oficials universitaris en aspectes relacionats amb la categoria/especialitat (doctorats i màsters) o títols propis universitaris sobre matèries relacionades amb l’especialitat, entre altres.

Sobre un total de 179 punts, establix un màxim de 70 punts pels servicis prestats; fins a 50 punts per la nota de la fase oposició de l’últim procés selectiu; un màxim de 36 punts per la formació especialitzada per categoria i especialitat; fins a 10 punts pel doctorat relacionat amb l’especialitat; fins a 7 punts per altres títols universitaris; un màxim de 4 punts pel coneixement del valencià; i fins a 2 punts pel coneixement d’altres idiomes comunitaris.

Accés temporal específic

El capítol III disposa el procediment específic per a la cobertura de caràcter temporal de places que requerisquen unes especificitats, qualificacions i tècniques pròpies. Així mateix, assenyala que podran ajustar-se a este procediment, de manera excepcional, per a cobrir les places que, tot i que no s’inclouen en els casos anteriors, requerisquen una especial qualificació, coneixements específics o experiència prèvia.

Este procediment es desenvoluparà en el departament de salut del qual es derive l’oferta de treball i compta amb un barem propi, inclòs en l’annex II del decret, centrat en els mèrits relacionats amb l’especialitat convocada i en el qual es prima la formació.

En concret, en este barem es puntua sobre un total de 116 punts, fins a 60 punts pels servicis prestats; un màxim de 50 punts per la formació, publicacions, investigació, docència i experiència específica; un màxim de 4 punts pel coneixement del valencià i fins a 2 punts el coneixement d’idiomes comunitaris.

Absències sobrevingudes

El capítol IV regula el procediment de selecció temporal davant de situacions d’absències sobrevingudes per al personal temporal estatutari sanitari dels subgrups de titulació A1 i A2, amb la finalitat de cobrir amb immediatesa el lloc per a un període de tres a cinc dies màxim, per a garantir l’assistència sanitària quan no siga possible a través del procediment previst en l’article 16 de l’Orde 4/2019, de 14 de novembre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El capítol V establix la composició i funcions de la comissió de seguiment de les llistes d’ocupació temporal del personal estatutari sanitari dels subgrups de titulació A1 i A2.

Finalment, entre les disposicions del decret, cal destacar-ne una addicional que inclou novetats com la possible utilització de les previsions per a la selecció de personal temporal estatutari per a places del subgrup de titulació A1 i A2, amb perfils professionals relacionats amb els avanços científics i tecnològics, com són els relatius a la genètica, robotització, 3D, biotecnologia i big data.