Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza la contractació centralitzada dels servicis d’assegurances de la Generalitat i el seu sector públic instrumental

02/07/2024
  • Es tracta de la primera contractació centralitzada del servici d’assegurances que fa la Generalitat i s’efectuarà mitjançant un sistema dinàmic d’adquisició que té un valor estimat d’uns 42,4 milions d’euros
  • Es busca evitar la reiteració de contractes menors que s’ha observat en la contractació del sector públic, així com fomentar una major concurrència que redunde en una rebaixa del preu de les primes

 

El Consell ha autoritzat la contractació centralitzada dels servicis d’assegurances de la Generalitat i el seu sector públic instrumental mitjançant l’establiment d’un sistema dinàmic d’adquisició que té un valor estimat de 42.397.080 euros, quantitat en la qual s’inclouen les seues dos possibles pròrrogues.

Este sistema dinàmic d’adquisició tindrà una vigència de dos anys i podrà prorrogar-se per períodes d’un any, sense que la duració total del mateix excedisca de quatre. L’import inicial de les dos anualitats ascendix a 21.198.540 euros.

Es tracta de la primera contractació centralitzada dels servicis d’assegurances que fa la Generalitat que du a terme de manera conjunta mitjançant un mateix sistema de contractació els diferents rams d’estos.

Amb esta contractació es pretén evitar la reiteració de contractes menors que s’ha observat en la contractació del sector públic, atés que l’import de la gran majoria de les primes no supera els llindars del contracte menor de servicis. Es fomenta, així mateix, una major concurrència de licitadors que redunde en la millora de les prestacions, sobretot pel que fa al preu de la prima.

L’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, per l’activitat que desenvolupen amb la ciutadania i el personal al seu servici, està exposada a riscos que poden derivar en l’exigència de responsabilitats. A més, és titular de béns mobles i immobles que es poden veure afectats per sinistres com ara incendis o defectes estructurals sobre els quals resulta convenient o exigible l’assegurança.

Per a dur a terme esta contractació, s’establiran quatre lots que inclouen categories com les assegurances de responsabilitat civil o de responsabilitat patrimonial; les assegurances d’immobles, les assegurances de transports, assistència en viatge o relacionades amb el parc mòbil o les assegurances d’accidents o decessos i les assegurances obligatòries que han de contractar-se en viatges.

L’establiment d’un sistema dinàmic d’adquisició implica una major agilitat i eficiència en la contractació posterior, així com una major concurrència de licitadors, ja que l’adhesió al mateix està oberta per a qualsevol licitació durant el seu període de vigència.

D’altra banda, este sistema dinàmic permet disposar de companyies d’assegurances per rams a les quals les entitats es poden dirigir determinant les prescripcions tècniques concretes en funció de les seues necessitats d’assegurament.