Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Ivace+i Innovació convocarà beques per a la realització de pràctiques professionals per a jóvens titulats recentment

08/07/2024
  • El DOGV publica l’orde de bases que regula la concessió per concurrència competitiva d’estes beques, que donen suport a la formació especialitzada
  • Les pràctiques professionals podran fer-se en les unitats de comunicació, gestió economicoadministrativa, informàtica i innovació

 

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, ha publicat l’orde de bases que regula les beques, que es convocaran pròximament, per a fer pràctiques professionals en les unitats de comunicació, gestió economicoadministrativa, informàtica i innovació d’IVACE+i Innovació.

L’orde de bases, que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), suposa el pas previ a l’obertura de la corresponent convocatòria, en el qual es concretaran tant el nombre com la distribució de les beques que es posaran a disposició en 2024.

Les beques, que es dirigixen a persones de fins a 35 anys que hagen obtingut la titulació requerida en els cinc anys previs, tindran una duració màxima de 12 mesos, si bé es podran prorrogar per altres 12 mesos addicionals, d’acord amb la normativa autonòmica en esta matèria.

L’objectiu d’esta iniciativa és acostar el coneixement pràctic de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones que complisquen amb els requisits d’accés establits per a cada especialitat.

A més de no superar el límit d’edat, les persones interessades hauran d’estar en possessió dels graus o llicenciatures en Periodisme o Comunicació Audiovisual, per a les pràctiques en comunicació; o els de Dret, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, Ciències Econòmiques i Gestió i Administració Pública, per a les beques en el camp de la gestió economicoadministrativa. En este cas, s’han establit dos perfils, jurídic i econòmic.

Per a les pràctiques en la unitat d’informàtica també s’han definit dos especialitats, Microinformàtica i Aplicacions Informàtiques, amb titulacions d’accés que abasten des de l’Enginyeria Informàtica i l’Enginyeria Tècnica Informàtica fins als cicles de grau superior en Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma o Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Així mateix, serà necessari acreditar un títol oficial de llicenciatura o grau, enginyeria, arquitectura o equivalent que habilite a exercir les activitats de caràcter professional i tindre un certificat de nivell B2 d’anglés per a optar a les beques en matèria d’innovació.

Procés d’avaluació en dos fases

El procés d’avaluació de les sol·licituds es durà a terme en règim de concurrència competitiva i constarà de dos fases eliminatòries. En la primera s’avaluarà la documentació aportada, amb un màxim de 25 punts, i la segona consistirà en una entrevista personal i una prova escrita, amb un pes màxim de 5 punts.

Les persones que resulten seleccionades seguiran el programa formatiu que elaborarà Ivace+i Innovació per a cada tipus de pràctiques i se’ls assignarà, al seu torn, un tutor o tutora de l’entitat, que supervisarà l’acompliment i certificarà l’aptitud i aprofitament dels treballs. Els becaris i becàries hauran de complir l’horari marcat, que no ha de superar les 30 hores setmanals.

La dotació econòmica de cada una de les beques serà la que establisca la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, d’acord amb el Decret 132/2009, i es reflectirà en la convocatòria corresponent.