Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell col·labora amb la Direcció Central de Trànsit en l’intercanvi de dades per a agilitzar tràmits sobre canvis de titularitat de vehicles

09/07/2024
  • Un conveni entre l’Agència Tributària Valenciana i l’organisme autònom que té al seu càrrec el Registre de vehicles permetrà simplificar els tràmits ciutadans per al canvi de titularitat

El Consell ha autoritzat un conveni entre l’Agència Tributària Valenciana (ATV) i la Direcció Central de Trànsit per a l’intercanvi d’informació de dades del Registre de vehicles que permetrà simplificar els tràmits ciutadans per al canvi de titularitat.

En concret, l’acord articula els mecanismes de subministrament d’informació entre l’ATV i la Direcció Central de Trànsit i l’Agència Tributària Valenciana amb la finalitat d’aconseguir una tramitació més àgil i electrònica dels seus respectius procediments.

La Direcció Central de Trànsit és l’organisme autònom de l’Administració general de l’Estat que tramita els canvis de titularitat dels vehicles i té a càrrec seu el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.

En virtut d’este conveni, la justificació del pagament, exempció o no subjecció de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentat, en les sol·licituds de canvi de titularitat inter vivos, o de l’impost sobre successions i donacions, en el cas de canvis de titularitat mortis causa, serà facilitada directament per l’ATV a les direccions provincials de Trànsit.

Això reduirà la duració de la tramitació dels procediments de canvi de titularitat i simplificarà l’actuació que s’ha de dur a terme per la ciutadania, en evitar que siga esta qui haja de presentar la justificació en les direccions provincials de trànsit.

D’altra banda, resulta també oportú que la Direcció Central de Trànsit subministre a l’Agència Tributària Valenciana les dades relatives a les transmissions de vehicles matriculats a Espanya quan queden subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o a l’impost sobre successions i donacions, a fi de reduir la documentació complementària a aportar per les persones contribuents. D’esta manera, es facilitarà a l’Administració tributària valenciana la comprovació de les autoliquidacions presentades.

Així mateix, el conveni, que no implica contraprestació econòmica per a les parts, preveu la possibilitat d’actualitzacions perquè la Direcció Central de Trànsit puga facilitar a l’ATV les dades que precise en el futur en relació amb altres impostos, propis o cedits, que afecten vehicles de tracció mecànica.