Presidència

El Consell aprova el Decret llei de simplificació administrativa de la Generalitat

09/07/2024
  • La norma preveu mesures de caràcter extraordinari i urgent destinades a promoure la millora dels processos administratius i impulsar el desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana
  • Les mesures s’aplicaran amb criteris de servici efectiu a la ciutadania, eficàcia i eficiència, celeritat, economia procedimental i organitzativa, i garantint la transparència i la qualitat dels servicis
  • S’impulsa la millora de l’atenció a la ciutadania, l’ús d’un llenguatge clar i senzill, la substitució d’autoritzacions i llicències per declaracions responsables, i un canvi en el model organitzatiu de l’Administració

 

El Ple del Consell ha aprovat el Decret llei de simplificació administrativa de la Generalitat, que establix les mesures de caràcter extraordinari i urgent destinades a promoure la millora dels processos reguladors, de gestió i organitzatius de l’Administració de la Generalitat, el seu sector públic instrumental i dels ens que integren l’Administració local de la Comunitat Valenciana.

Estes mesures pretenen millorar l’accés de la ciutadania als servicis públics i eliminar càrregues administratives que limiten el desenvolupament econòmic i social en la Comunitat Valenciana. Com el mateix decret llei assenyala, la millora i simplificació dels processos administratius permetrà atraure més inversions, dinamitzar el mercat immobiliari i millorar l’accés a la vivenda, de manera que es contribuirà al benestar general de la societat.

El decret llei elimina o modifica 29 lleis, 37 decrets, 8 ordes i més de 500 articles vigents que llastren la tramitació administrativa i que han sigut identificats després d’un procés en el qual han participat el sector empresarial, els col·legis professionals, les entitats locals i la ciutadania en general.

Principis generals i orientadors

Tal com establix el decret llei, l’Administració actuarà d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència, sempre vetlant pel respecte dels drets i garanties, la transparència de l’activitat administrativa i la qualitat dels servicis públics.

A més, els òrgans i entitats públiques impulsaran mecanismes de coordinació i col·laboració i fórmules institucionals i organitzatives flexibles que permeten tramitar eficaçment els procediments que transcendisquen les competències pròpies d’un departament o entitat.

Com a principis orientadors de la simplificació procedimental i organitzativa, el decret llei esmenta l’orientació i servici efectiu a la ciutadania, l’eficàcia i eficiència, la celeritat, l’economia procedimental i organitzativa, la racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió, la transparència administrativa i la tramitació unificada.

Llenguatge clar, eliminació de tràmits i declaracions responsables

Entre les mesures previstes cal destacar les dirigides a millorar la informació sobre requisits, documentació i procediments; adequar la informació sobre els tràmits i procediments a un llenguatge clar, senzill i adaptat a les persones destinatàries; augmentar l’eficàcia i eficiència en la creació i funcionament dels òrgans col·legiats; la unificació de procediments i eliminació d’aquells que siguen innecessaris; l’acumulació de tràmits o supressió d’aquells que siguen innecessaris, redundants o que no contribuïsquen a la millora de l’activitat administrativa; la reducció de termes i terminis; la realització d’actuacions d’ofici; la substitució del sentit desestimatori del silenci per un sentit estimatori sempre que siga possible.

Així mateix, el decret llei preveu la substitució d’autoritzacions i llicències per declaracions responsables o comunicacions; la supressió de càrregues administratives repetitives, obsoletes i no exigibles per la legislació; la normalització de formularis de sol·licitud, declaracions responsables, comunicacions, certificacions i altres documents amb les dades mínimes necessàries per a la tramitació del procediment i, quan siga possible, mitjançant emplenament anticipat.

A més, s’advoca per l’agrupació documental que haja de fer una mateixa persona, l’ús de procediments automatitzats per al reconeixement d’un dret o per a la seua renovació, i l’agilitació de les comunicacions, potenciant la relació electrònica amb la ciutadania.

Mesures d’impuls de l’activitat econòmica

Entre les principals mesures per a impulsar l’activitat econòmica es troba la declaració de projectes d’interés autonòmic, l’activació del Canal Empresa, la potenciació de les declaracions responsables i la creació de les entitats col·laboradores de certificació i de la certificació documental acreditada. Estes iniciatives pretenen reduir el temps i esforç requerit per a complir amb els requisits administratius, per a fomentar així un entorn més favorable per a l’activitat econòmica.

En concret, s’establix la tramitació preferent i urgent de les iniciatives considerades projectes d’interés autonòmic, que seran els que contribuïsquen a la dinamització i desenvolupament de l’economia regional en termes d’ocupació, riquesa i sostenibilitat. Les persones titulars d’estos projectes disposaran d’una finestreta única de sol·licitud i de la possibilitat de tindre una sola interlocució.

El Canal Empresa oferirà en un únic portal electrònic els servicis i els procediments administratius que afecten la seua activitat empresarial, al qual es podran adherir els ajuntaments. Este canal facilitarà les relacions entre les empreses i els òrgans i entitats del sector públic i incorporarà un sistema d’informació i tramitació guiada, que permetrà a les persones titulars de les activitats econòmiques conéixer tota la informació necessària sobre els procediments per a iniciar una activitat econòmica o un establiment i instar la seua tramitació.

A més, es potenciarà la utilització de declaracions responsables o comunicacions prèvies en els procediments administratius, i d’esta manera s’evitarà que l’administració haja de notificar un acte previ per a l’inici de l’activitat. Es crea la Certificació Documental Acreditada, que serà emesa per les entitats col·laboradores de certificació, amb la finalitat de verificar i validar la documentació que les persones interessades presenten davant l’Administració, tot això a fi d’agilitzar els procediments administratius sotmesos a règim d’autorització o de llicència.

Mesures de simplificació dirigides a la ciutadania

Pel que fa a les mesures dirigides a la ciutadania, s’establixen mecanismes per a acostar l’administració a les persones, especialment a les persones majors, amb diversitat funcional o afectades per la bretxa digital. En concret, la Generalitat possibilitarà que la ciutadania puga accedir a través d’un únic punt electrònic a tota la informació generada, que haurà d’estar redactada en un llenguatge clar i senzill.

A més, es disposaran canals d’atenció accessibles i de qualitat, tant presencials com remots, especialment per a les persones amb dificultats, i s’impulsarà les mesures necessàries perquè aquelles persones que, per motius de salut o mobilitat, no puguen desplaçar-se siguen assistides mitjançant sistemes d’atenció en remot, que garantiran total seguretat jurídica i tecnològica.

En les oficines d’atenció presencial de la Generalitat es disposaran els mitjans tècnics necessaris perquè la ciutadania puga relacionar-se també digitalment amb l’Administració. De la mateixa manera, s’habilitaran servicis de videotelefonada per a la realització de consultes relacionades amb l’assistència en l’ús de mitjans electrònics, i es duran a terme accions formatives dirigides a la ciutadania en general i, especialment, a aquells col·lectius més afectats per la bretxa digital, per a afavorir la inclusió digital i l’ús dels servicis digitals per part de la ciutadania.

D’altra banda, el decret llei regula mesures aplicables tant a empreses com a la ciutadania, com ara la reducció de terminis, el sentit positiu del silenci administratiu i la interoperabilitat entre sistemes. Es prohibix a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental sol·licitar a les persones interessades l’aportació de dades o documents que puguen consultar en la Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat. A més, s’introduïx la figura dels ens habilitats, competents per a la realització de transaccions electròniques en representació de les persones interessades.

La Generalitat aprovarà mitjançant un acord del Consell un model de govern de la dada, orientat a la consecució d’una gestió pública pròxima a la ciutadania, automatitzada i segura basada en la transparència, la protecció de dades personals, la corresponsabilitat, coordinació i qualitat de la dada, entre altres criteris.

Formació, automatització i incorporació de la intel·ligència artificial

El decret llei regula mesures de simplificació de caràcter intern, que impliquen canvis en el model operacional i organitzatiu de l’Administració. Estes mesures inclouen la implantació d’un gestor d’expedients comú, la gestió per processos i la formació de les persones ocupades públiques, iniciatives crucials per a crear una administració més eficient i capaç de respondre de manera efectiva a les necessitats de la ciutadania.

A més, incorpora l’adopció de tecnologies avançades com l’automatització, robotització i intel·ligència artificial, així com nous sistemes d’identificació i firma essencials per a modernitzar l’administració pública, per a reduir temps de resposta i errors i d’esta manera millorar la prestació de servicis.

Simplificació en l’Administració local

També arreplega mesures de col·laboració i organitzatives per a impulsar la simplificació administrativa en l’Administració local i, així, assegurar que totes les administracions de la Comunitat Valenciana oferisquen solucions úniques i integrades a la ciutadania. El decret llei assenyala la urgent necessitat que els ens de l’Administració local adopten normatives de simplificació per a harmonitzar procediments i col·laborar eficaçment amb la Generalitat, per a assegurar una administració coherent i eficient en tot el territori autonòmic.

Canvis normatius per sectors

Per sectors, el decret llei establix modificacions normatives en matèria de patrimoni cultural i esport per a agilitzar la protecció i gestió administrativa de béns culturals, promovent l’aprovació de catàlegs de proteccions i facilitant declaracions responsables per a activitats d’escassa rellevància patrimonial, i per a permetre reunions telemàtiques en federacions esportives, revisar les funcions i estructura de la inspecció esportiva, i assegurar la dotació pressupostària i el correcte acompliment de les funcions inspectores.

Quant a mesures en matèria de servicis socials i igualtat s’arreplega modificacions en diverses lleis i decrets per a agilitzar la cooperació internacional, protecció de la infància, reconeixement de gossos d’assistència, memòria de gestió de cooperació, visats de servicis socials, i acollida familiar, a més de reduir temps d’espera per a la certificació de discapacitat i optimitzar processos administratius. A més, s’establixen canvis en la Llei d’igualtat i reglaments relacionats per a eliminar requisits de visat de plans d’igualtat, simplificar procediments d’ajuda a víctimes de violència de gènere, i fomentar la igualtat en empreses sense penalitzacions per a, d’esta manera, agilitzar la tramitació d’ajudes i reduir càrregues administratives.

Pel que fa a hisenda i administració pública, se simplifica la gestió de subvencions i control intern en Hisenda, s’elimina l’obligatorietat de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública per a flexibilitzar la seua aplicació, se suprimix l’Escola Valenciana d’Administració Pública (EVAP) per a consolidar funcions en Funció Pública, i s’agilitza l’emissió d’informes d’impacte informàtic en administració electrònica.

En matèria de sanitat, el decret llei arreplega mesures per a agilitzar els processos de selecció i provisió de personal, com la publicació de llistes en la web, l’eliminació de requisits de grau de carrera professional en concursos de trasllats, i la pròrroga de comissions de servici per a reduir la temporalitat i assegurar l’estabilitat dels equips assistencials. A més, s’inclouen modificacions en la Llei d’ordenació farmacèutica per a flexibilitzar els requisits d’obertura de farmacioles en municipis rurals amb baixa densitat de població i, d’esta manera, garantir la prestació farmacèutica en localitats amb menys de 500 habitants.

En l’àmbit de l’educació i ocupació, s’elimina el procediment provisional per a autoritzar unitats mixtes en centres d’educació infantil, simplificant la gestió administrativa mitjançant l’aplicació del procediment general d’autoritzacions, que és més àgil i flexible. De la mateixa manera, s’elimina l’obligació d’aportar documents ja disponibles en l’Administració per a reduir càrregues administratives en matèria de subvencions per a sindicats i ajudes per al foment del treball autònom.

A més, quant a agricultura i ramaderia, se simplifica la comprovació de la condició de professional agrícola en eliminar el certificat necessari per a beneficis fiscals, i es modifiquen les funcions de la Comissió Tècnica de Seguretat de Basses per a Reg per a agilitzar l’aprovació de plans d’emergència i normes d’explotació. En pesca, es modifica el decret sobre pesca marítima de recreació per a facilitar la presentació telemàtica de sol·licituds, aclarir requisits i unificar terminis i efectes del silenci administratiu en la tramitació de llicències.

En matèria de medi ambient, infraestructures i territori, s’establix l’actualització de la Llei 6/2014 per a millorar la tramitació d’autoritzacions ambientals, s’eliminen referències obsoletes i s’aclarix la vigència de documents i terminis; es revisen lleis relacionades amb espais naturals protegits, caça, i vies pecuàries per a harmonitzar normatives i millorar la gestió de recursos naturals, i es modifica la Llei de tarifes portuàries i la Llei de seguretat ferroviària per a millorar l’eficiència i celeritat en la gestió de competències, i així simplificar l’activitat administrativa i millorar la tramitació de processos.

De la mateixa manera, es reforma la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge per a simplificar tràmits, eliminar càrregues administratives, i aclarir terminis i procediments, a fi d’agilitzar la tramitació de plans urbanístics, declaracions d’interés comunitari i projectes d’interés autonòmic, a més d’assegurar que la legislació siga coherent i eficient per a abordar problemes reals de planificació urbana i territorial.

La nova normativa preveu mesures en matèria d’energia, com a modificacions en el text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP) i el Decret llei 14/2020, per a accelerar la implementació d’energies renovables, millorar la resiliència energètica i reduir la dependència del gas natural i l’energia importada; l’ampliació de l’ocupació màxima per a plantes fotovoltaiques i l’eliminació de les barreres burocràtiques i garantint, així, un marc jurídic més àgil i segur. A més, es fan canvis en el Decret 88/2005 per a facilitar l’autorització i posada en servici d’infraestructures elèctriques i estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, amb la finalitat de dinamitzar i agilitzar l’activitat econòmica associada a la infraestructura energètica, per a contribuir a la reactivació econòmica i la transició cap a energies renovables.

Finalment, en l’àmbit del comerç i el turisme, s’establix modificacions en la Llei 3/2011 per a facilitar la declaració de zones de gran afluència turística i ajustar els requisits per a la venda no sedentària i així millorar l’eficiència administrativa i la competitivitat del sector, i s’actualitza la Llei 15/2018 i diversos decrets relacionats amb el turisme per a simplificar tràmits, eliminar òrgans innecessaris, agilitzar l’obtenció d’habilitacions i la tramitació d’ajudes i millorar la gestió i qualitat dels servicis turístics.

Pla de Simplificació

El text normatiu també preveu que el Consell aprove cada dos anys plans de simplificació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, a través dels quals es concretaran els terminis de posada en marxa de cada mesura de les previstes en el decret llei.
Estos plans inclouran els objectius en l’horitzó temporal establit, que no serà inferior a dos anys, les actuacions necessàries per a fer-ho, el cronograma previst, els indicadors que permeten conéixer el seu grau de compliment i els òrgans responsables de la seua execució.

Comissió Interdepartamental i Oficina de Simplificació

A més, es preveu la creació de l’Oficina de Simplificació Administrativa i Govern de la Dada i la coordinació de la simplificació administrativa en la Generalitat a través de la Comissió Interdepartamental per a la Transformació Digital i Simplificació Administrativa en la Comunitat Valenciana (CITSA), que va ser aprovada pel Consell el mes de maig passat, per a coordinar, impulsar i supervisar el disseny i execució de la política de la Generalitat en matèria de transformació digital, simplificació administrativa i qualitat dels servicis públics.

Quant a l’Oficina, les seues funcions consistiran en l’anàlisi dels procediments administratius i servicis per a l’eliminació de les càrregues administratives i l’optimització de procediments, per a contribuir a l’agilitació i eficàcia, mitjançant l’ús de metodologies d’anàlisis de processos i l’impuls de les tecnologies de la informació. Així mateix, assumirà l’assessorament i la metodologia per a desenvolupar i posar en marxa una estratègia basada en la dada única, així com la detecció de necessitats de formació de l’organització, i no suposarà increment de gastos del personal.