Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova el decret d'ajudes urgents per al finançament de solucions cientificoinnovadores en la lluita contra la COVID-19

17/04/2020
- L'import total destinat a aquestes ajudes és de 562.910 euros
- La finalitat és finançar projectes cientificoinnovadors, que encara no estiguen en el mercat i que es puguen implementar a curt termini
- L'import total destinat a aquestes ajudes és de 562.910 euros
- La finalitat és finançar projectes cientificoinnovadors, que encara no estiguen en el mercat i que es puguen implementar a curt terminiEl Ple del Consell ha aprovat el decret que regula la concessió directa de les subvencions de caràcter excepcional destinades a empreses i organismes d'investigació de la Comunitat Valenciana, que disposen de solucions cientificoinnovadores en àmbits directament relacionats amb la lluita enfront de la COVID-19.

La finalitat d'aquestes subvencions, a les quals es destina un total de 562.910 euros, és el finançament de projectes cientificoinnovadors, que encara no estiguen disponibles en el mercat i que es puguen implementar a curt termini per entitats integrants del Sistema Valencià d'Innovació (SVI).

La subvenció per a cada una de les propostes estarà determinada per la quantia que sol·licite la persona beneficiària i pel resultat de l'anàlisi de la idoneïtat de les propostes que haja fet el comité d'especialistes externs, a través de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), previst en el decret, i d'acord amb la Llei 2/2009, de coordinació del sistema valencià d'investigació científica i desenvolupament tecnològic.

Justificació

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de l'Agència Valenciana d'Innovació, va llançar el 27 de març passat de 2020, en el seu web http://innoavi.es/es/llamada_covid19/, una crida als agents del Sistema d'Innovació de la Comunitat Valenciana (SVI) perquè proposaren solucions cientificoinnovadores en la lluita contra el coronavirus.

Aquestes ajudes s'emmarquen en l'impacte que està tenint aquesta situació d'excepcionalitat, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma decretat pel Govern d'Espanya en tot el territori nacional, i que obliga a les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, a adoptar amb la màxima celeritat mesures tendents a combatre els efectes de la COVID-19.

Les propostes que han presentat els agents del Sistema Valencià d'Innovació, el termini de presentació de les quals va concloure el 3 d'abril passat, ofereixen solucions d'implementació en molt curt termini de temps i amb un impacte notable en la mitigació de la COVID-19.

Per això, i pel fet que en aquests moments reduir temps és vital, queda justificat l'atorgament d'aquestes subvencions en règim de concessió directa i no de convocatòria pública, d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003 general de subvencions i la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que, a més, regula el contingut mínim de les bases reguladores de les subvencions esmentades, i també alguns dels tràmits que s'han de seguir en el procediment d'elaboració.

Així mateix, les subvencions regulades en aquest decret tenen caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic dels esdeveniments que motiven el procediment, així com per concórrer raons d'interés econòmic, social i humanitari, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

Aquest decret també es regeix pel que disposa el Decret 128/2017, del Consell, mitjançant el qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat, dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

Aquestes ajudes, amb càrrec als fons propis de la Generalitat, compten amb la possibilitat d'obtindre cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. S'imputaran a la línia de subvenció que s'habilite per mitjà del corresponent expedient de modificació pressupostària de l'estat de despeses del pressupost de la Generalitat per a 2020.